Wynagrodzenie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.8.62

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 1973 r.
w sprawie wynagrodzenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Do pracowników zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 29, poz. 185, z 1969 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 14, poz. 101 oraz z 1972 r. Nr 55, poz. 369).
1.
Do pracowników zatrudnionych w oddziałach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się przepisy o wynagrodzeniu pracowników oddziałów wojewódzkich Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
2.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych dostosuje przepisy, o których mowa w ust. 1, do struktury organizacyjnej oddziałów terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1966 r. Nr 36, poz. 223 i z 1971 r. Nr 35, poz. 309).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1973 r., z wyjątkiem przepisu § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.