Wynagrodzenie płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. - Dz.U.2015.2154 - OpenLEX

Wynagrodzenie płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

Na podstawie art. 28 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące:
1)
0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników,
2)
0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów

- na rzecz budżetu państwa.

2. 
Kwota należnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649).