Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.84.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 listopada 1935 r.
o wynagrodzeniu notarjuszów.

Na podstawie art. 5 pkt. 2) prawa o notarjacie z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 609) zarządzam co następuje:

Rozdział  I.

Przepisy ogólne.

§  1. Za czynności, dokonywane w zakresie prawa o notarjacie, notarjusz pobiera wynagrodzenie oraz zwrot wyłożonych wydatków według przepisów rozporządzenia niniejszego.
§  2. Wynagrodzenie fest stosunkowe lub stałe.
§  3. 1 Wysokość wynagrodzenia stosunkowego zależna jest od wartości przedmiotu i wynosi przy wartości przedmiotu:
1) do 20.000 zł włącznie 4,5%
2) ponad 20.000 zł do 100.000 zł włącznie:

od pierwszych 20.000 zł 900 zł

od reszty 3%

3) ponad 100.000 zł do 400.000 zł włącznie:

od pierwszych 100.000 zł 3.300 zł

od reszty 2,4%

4) ponad 400.000 zł do 1.000.000 zł włącznie:

od pierwszych 400.000 zł 10.500 zł

od reszty 1,8%

5) ponad 1.000.000 zł do 3.000.000 zł włącznie:

od pierwszych 1.000.000 zł 21.300 zł

od reszty 1,2%

6) ponad 3.000.000 zł do 6.000.000 zł włącznie:

od pierwszych 3.000.000 zł 45.300 zł

od reszty 0,9%

7) ponad 6.000.000 zł do 10.000.000 zł włącznie:

od pierwszych 6.000.000 zł 72.300 zł

od reszty 0,6%

8) ponad 10.000.000 zł

od pierwszych 10.000.000 zł 96.300 zł

od reszty 0,2%

Każde rozpoczęte 100 zł wartości przedmiotu, a w przypadku, gdy wartość przedmiotu przewyższa 10.000 zł, każdy rozpoczęty 1.000 zł liczy się za pełne.

§  4. Wartość przedmiotu określa się według zasad przewidzianych w ustawie o opłatach stemplowych.

Przy umowach zamiany przyjmuje się wartość jednego z zamienionych przedmiotów, a mianowicie tego, którego wartość jest wyższa.

Przy działach przyjmuje się ogólną wartość majątku podlegającego działowi.

Przy obliczeniu wartości przedmiotu nie uwzględnia się obciążeń.

Przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego wartość przedmiotu określa się według sumy pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

§  5. Groszowe końcówki wynagrodzenia niepodzielne przez pięćdziesiąt zaokrągla się wzwyż do kwoty w ten sposób podzielnej. Końcówek do 25 gr włącznie nie dolicza się.
§  6. Poza wynagrodzeniem przewidzianem w (rozporządzeniu niniejszem nie wolno notariuszowi ani osobom, pracującym w jego kancelarji, pobierać żadnych kwot za dokonane czynności.
§  7. Notarjusz obowiązany jest na każdym sporządzonym przez siebie dokumencie wymienić wysokość pobranego wynagrodzenia i wyłożonych wydatków z powołaniem odpowiedniego przepisu rozporządzenia niniejszego, na którego podstawie wynagrodzenie zostało pobrane.

Rozdział  II.

Akty notarjalne.

§  8. Pełne wynagrodzenie stosunkowe notarjusz pobiera za sporządzenie aktu:
1) zbycia nieruchomości, zbycia lasu na wyrąb, zbycia przedsiębiorstwa,
2) działu,
3) darowizny,
4) dzierżawy,
5) umowy o dostawy i wykonanie robót,
6) zawiązanie spółki,
7) przelewu praw spadkowych.
§  9. Połowę wynagrodzenia stosunkowego notarjusz pobiera za sporządzenie aktu:
1) umowy majątkowej małżeńskiej,
2) zapisu na sąd polubowny.
§  10. Jedną czwartą wynagrodzenia stosunkowego notarjusz pobiera za sporządzenie aktu rozporządzenia ostatniej woli, którego wartość przedmiotu da się określić.
§  11. Jedną piątą wynagrodzenia stosunkowego, notarjusz pobiera za sporządzenie aktu pokwitowania łącznie z zezwoleniem wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego'.
§  12. Jedną dziesiątą wynagrodzenia stosunkowego notarjusz pobiera:
1) za akt, którego treść stanowi podstawę wpisu ostrzeżenia, zastrzeżenia, adnotacji,
2) za akt zezwolenia na wykreślenie kaucji hipotecznej (hipoteki zabezpieczającej),
3) za akt ustąpienia pierwszeństwa hipotecznego lub zwolnienia nieruchomości od obciążeń,
4) 2 za akt przystąpienia uczestników do oświadczenia zawartego już w spisanym akcie, nie więcej jednak niż 1000 zł.

Przepis ten nie ma zastosowania do przyjęcia oferty.

§  13. Za sporządzenie aktów, których przedmiot da się ocenić, a które nie podlegają wynagrodzeniu szczególnemu, notarjusz pobiera połowę wynagrodzenia stosunkowego.
§  14. 3 Najniższe wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktów wymienionych w §§ 8, 9, 10 i 13 wynosi przy wartości przedmiotu:

do 10.000 zł włącznie 600 zł

ponad 10.000 zł do 15.000 zł 750 zł

ponad 15.000 zł 900 zł.

Najniższe wynagrodzenie za sporządzenie aktów wymienionych w §§ 11 i 12 wynosi 600 zł.

§  15. 4 Za sporządzenie aktów, w których wartość przedmiotu nie da się określić sumą pieniężną, notarjusz pobiera wynagrodzenie następujące:
1) 300 zł za akt ustąpienia pierwszeństwa hipotecznego lub zwolnienia nieruchomości od obciążeń,
2) 300 zł za akt:
a) potwierdzenia dopełnienia zobowiązań,
b) zrzeczenia się prawa,
3) 500 zł za akt rozporządzenia ostatniej woli.
§  16. 5 Wynagrodzenie wynosi:
1) 200 zł - za akt pełnomocnictwa szczególnego,
2) 400 zł - za akt pełnomocnictwa ogólnego.
§  17. 6 Wynagrodzenie wynosi:
1) 150 zł - za akt uznania dziecka nieślubnego lub przysposobienia własnego dziecka nieślubnego,
2) 300 zł - za akt:
a) odwołania rozporządzenia ostatniej woli,
b) przystąpienia uczestników do oświadczenia zawartego w spisanym już akcie, którego wartość przedmiotu nie da się ocenić,
c) odstąpienia od umowy niewykonanej przez żadną ze stron,
3) 500 zł - za akt:
a) przysposobienia, jeżeli nie należy się niższe wynagrodzenie według punktu 1),
b) sporządzenia protokółu przyjęcia pisemnego rozporządzenia ostatniej woli.

Wynagrodzenie określone w punkcie 2) nie może jednak przewyższać wynagrodzenia, któreby przypadało za sporządzenie rozporządzenia ostatniej woli, które odwołane zostało, bądź za sporządzenie aktu lub umowy, do którego uczestnicy przystąpili lub od której strony odstąpiły.

§  18. 7 Wynagrodzenie wynosi:

1) za sporządzenie protokółu zgromadzenia spólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia akcjonarjuszy, jeżeli nie umówiono wyższego wynagrodzenia 2000 zł

2) za sporządzenie protokółu walnego zgromadzenia uczestników zrzeszeń, dotyczących drobnego przemysłu, drobnego kredytu, budowy tanich mieszkań, oprócz wymienionych w punkcie 1) oraz walnego zgromadzenia członków spółdzielni spożywczych i mieszkaniowych i instytucyj społecznych i dobroczynnych 500 zł

3) za sporządzenie protokółu walnego zgromadzenia wszelkich innych zrzeszeń prócz wymienionych w punkcie 1) i 2) 1000 zł

§  19. Jeżeli w jednym akcie sporządzono kilka czynności między temi samemi osobami, dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z nich ma charakter czynności głównej a inne czynności ubocznych, nie mogących same przez się istnieć bez czynności głównej, wynagrodzenie za sporządzenie aktu określa się według czynności głównej. W przypadku gdy poszczególne czynności między temi samemi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów się zlicza, jeżeli sporządzone czynności podlegają tej samej stawce; jeżeli natomiast podlegają różnym stawkom, wynagrodzenie oblicza się od wartości każdego przedmiotu zosobna.

Jeżeli akt zawiera kilka czynności zawartych między różnemi osobami, wynagrodzenie oblicza się od każdej czynności zosobna.

§  20. 8 Za sporządzenie wypisu lub odpisu aktu albo protokołu notariusz pobiera wynagrodzenie za każdą rozpoczętą stronicę:

przy wartości przedmiotu do 5.000 zł 30 zł

najmniej jednak 50 zł

we wszystkich innych przypadkach 40 zł

najmniej jednak 60 zł.

Za stronicę uważa się nie mniej niż 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu na stronicy arkusza.

§  21. 9 Wynagrodzenie wynosi:

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu lub odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument był sporządzony w formie aktu notarjalnego, nie mniej jednak niż 60 zł i nie więcej niż 2000 zł,

b) na dokumentach z sumą nieoznaczoną, na dokumentach natury niemajątkowej lub na pełnomocnictwach 60 zł

W obu powyższych przypadkach za każdy drugi i następny podpis lub odcisk palca po 40 zł

c) na wekslach wydanych w związku ze sporządzonym aktem 20 zł

2) za poświadczenie zgodności:

a) wyciągu z ksiąg handlowych

od pierwszej pozycji 60 zł

za każdą następną 200 gr

b) innych odpisów z okazanym dokumentem za każdą stronicę (§ 20 ust. 2) 20 zł

lecz nie mniej niż 60 zł,

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu 60 zł

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury lub zaopatrzenia 20 zł

b) w innym celu 100 zł

5) za poświadczenie:

a) stawiennictwa stron i złożonego przez nie oświadczenia 400 zł

b) niestawiennictwa jednej ze stron 200 zł

Jeżeli treść oświadczenia zajmuje więcej niż stronicę protokółu, wynagrodzenie zwiększa się za każdą następną choćby rozpoczętą stronicę (§ 20 ust. 2) o 100 zł.

§  22. 10 Wynagrodzenie wynosi:

1) za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokółu albo wręczonego lub przesłanego notarjuszowi 300 zł

za każde dalsze doręczenie w tym samym domu 100 zł

2) za dokonane zaofiarowanie zapłaty 300 zł

i ponadto 2%

od zaofiarowanej sumy,

3) za zamieszczenie w protokóle odpowiedzi strony przeciwnej 100 zł.

Przepis ustępu ostatniego paragrafu poprzedzającego stosuje się do ustnych oświadczeń i odpowiedzi.

§  23. 11 Za sporządzenie protokółu licytacji łącznie z przeprowadzeniem licytacji notariusz pobiera połowę wynagrodzenia stosunkowego, nie mniej jednak niż 600 zł

Za sporządzenie protokółu niedojścia do skutku licytacji notarjusz pobiera 300 zł

§  24. Wynagrodzenie notarjuszów za sporządzenie protestów weksli, warrantów i innych dokumentów oraz zwrot wydatków z tem połączonych normują odrębne przepisy.
§  25. 12 Wynagrodzenie wynosi:

1) za przyjęcie dokumentu, pieniędzy lub papierów wartościowych na przechowanie 100 zł

2) za przechowanie dokumentu za każdy rozpoczęty kwartał 100 zł

3) za przechowanie pieniędzy lub papierów wartościowych 2%

4) za poświadczenie o przyjęciu na przechowanie 60 zł

5) za złożenie w sądzie dokumentu lub depozytu przechowywanego u notarjusza 100 zł

§  26. 13 Za dokonanie czynności niewymienionych w rozporządzeniu niniejszem notariusz może pobrać wynagrodzenie według umowy. Jeżeli umowy nie zawarto, wynagrodzenie wynosi najmniej 200 zł, a najwięcej 4000 zł.

Rozdział  III.

Wynagrodzenie w przypadkach szczególnych.

§  27. Jeżeli dokonanie czynności przewidzianych w §§ 8-18 i 23 wymagało wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notarjusz może pobrać wynagrodzenie wyższe, lecz nieprzenoszące dwukrotnego wynagrodzenia, przewidzianego w rozporządzeniu niniejszem.
§  28. 14 Jeżeli czynności dokonano poza kancelarją, wynagrodzenie stosunkowe lub stałe, określone za tę czynność zwiększa się o 1/4 część, nie mniej jednak niż o 200 zł za sporządzenie aktu lub protokółu i nie mniej niż o 10 zł za sporządzenie poświadczenia, lecz nie więcej niż o 1000 zł.

Jeżeli notarjusz dokonywa czynności poza swą siedzibą, pobiera nadto wynagrodzenie za każdą choćby rozpoczętą godzinę od chwili opuszczenia kancelarji do chwili powrotu:

w porze dziennej 120 zł

w porze nocnej 200 zł

jednak nie więcej niż 2000 zł za czas stracony w ciągu doby.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 7 a 21.

Przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się do takich czynności, które z natury swej w kancelarji notarjalnej odbyć się nie mogą (doręczenie oświadczeń, złożenie w sądzie dokumentu, depozytu i t. p).

Czynności, dokonane w dniach oznaczonych w miejscu, w którem notarjusz obowiązany jest odbywać periodyczne roki (art. 18 ust. 2 pr. not.), uważa się za dokonane w kancelarji.

§  29. W razie niedojścia do skutku czynności z przyczyn od notarjusza niezależnych, wynagrodzenie notarjusza wynosi jedną trzecią wynagrodzenia, jakie przypadłoby mu, gdyby czynność została dokonana. Należności określone w § 28 ustęp 2 otrzymuje notarjusz w całości.

Jeżeli w przyszłości ta sama czynność dojdzie do skutku, jedną trzecią wynagrodzenia, otrzymaną przez notarjusza, odlicza się od wynagrodzenia, przypadającego za wykonaną czynność.

§  30. 15 Za czynności, podlegające wynagrodzeniu stosunkowemu, w których wartość przedmiotu przewyższa 100.000 zł, a stroną jest Skarb Państwa i Skarb opłaca wynagrodzenie notarjusza, wynagrodzenie wynosi:

za pierwsze 10.000 zł. według ogólnych zasad należne wynagrodzenie,

od nadwyżki - jedną czwartą według ogólnych zasad należnego wynagrodzenia.

Przepisy ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do:

1) instytucyj, zakładów, monopoli i przedsiębiorstw państwowych,
2) instytucyj ubezpieczeń społecznych,
3) cechów i izb rzemieślniczych,
4) związków samorządowych i międzykomunalnych, jeżeli zawierane przez nie czynności dotyczą zakładów użyteczności publicznej nieobliczonych na zysk np. szpitale, przytułki, domy ubogich, schroniska, domy ratunkowe, ochronki i inne zakłady dobroczynności, czytelnie ludowe, zakłady naukowe, straże pożarne.

W razie wątpliwości Minister Sprawiedliwości rozstrzyga ostatecznie, czy dany zakład ma charakter użyteczności publicznej i czy jest obliczony na zysk.

§  31. Notarjusz ma prawo do zwrotu wszelkich wydatków gotówkowych, jak opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne zamiejscowe, koszty przejazdu w II-ej klasie koleją, I-ej klasie parowcem lub umiarkowane koszty innej lokomocji z powodu dokonywania czynności poza kancelarją oraz innych wydatków gotówkowych, wyłożonych przy wykonywaniu danego notarjuszowi zlecenia.

Rozdział  V.

Przepisy szczególne.

§  32. 16 Notarjusz pobiera wynagrodzenie:

1) na obszarze mocy obowiązującej Kodeksu Napoleona za akt napisu na testamencie mistycznym - według § 17 ust. 1 punkt 3) rozporządzenia niniejszego,

2) na obszarze mocy obowiązującej tomu X cz. I Zb. Pr. za poświadczenie do oblaty - połowę wynagrodzenia jakie należałoby się za sporządzenie czynności w formie aktu notarjalnego,

3) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu Napoleona i tomu X cz. I Zw. Pr. za zaprojektowanie treści w księdze hipotecznej przy sporządzaniu aktu bądź przy wniosku z aktu przezeń sporządzonego od każdej treści projektowanej 30 zł,

4) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego 1896 r. za akt powzdania, odrębny od umowy podstawowej - wynagrodzenie według § 10 i 14 rozporządzenia niniejszego,

5) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego 1811 r. i kodeksu cywilnego 1896 r. za przybranie go w roli świadka aktu - połowę wynagrodzenia należnego notarjuszowi sporządzającemu akt, a w odpowiednim przypadku także wynagrodzenia według § 28 rozporządzenia niniejszego.

§  33. 17 Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego 1811 r. za czynności dokonane w charakterze komisarza sądowego notarjusz pobiera:
1) 4 złote za sporządzenie aktu zejścia,
2) połowę wynagrodzenia stosunkowego najmniej 200 zł.
a) za sporządzenie inwentarza spadkowego wraz z dokonaniem oszacowania, spisaniem oświadczeń do spadku i sporządzeniem wykazu spadkowego celem wymierzenia podatku spadkowego,
b) za przeprowadzenie publicznej sprzedaży ruchomości i nieruchomości wraz ze spisaniem protokółu licytacji,
c) za sporządzenie układu spadkowego (objęcie spadku), jeżeli w skład spadku wchodzą wyłącznie ruchomości,
3) pełne wynagrodzenie stosunkowe według § 8 i 14 rozporządzenia niniejszego za sporządzenie układu spadkowego (objęcie spadku), jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości.

Przepisy § 27, 28 i 31 rozporządzenia niniejszego stosuje się również przy czynnościach notarjusza w charakterze komisarza sądowego.

Notarjusz jako komisarz sądowy ma prawo pobrać od stron zaliczkę do wysokości należnego mu wynagrodzenia i poniesionych wydatków. Nie może jednak odmówić sporządzenia czynności z powodu niezłożenia zaliczki.

Za czynności komisarza sądowego, niewymienione w ustępie pierwszym, notarjusz pobiera wynagrodzenie określone przez sąd z uwzględnieniem wymaganego dla nich nakładu pracy i czasu.

Za czynności, wymienione w ustępie pierwszym pkt. 1, 2 a), b), notarjusz nie pobiera żadnego wynagrodzenia, jeżeli wartość majątku spadkowego według inwentarza nie przenosi dwustu złotych bez uwzględnienia długów.

Rozdział  VI.

Przepisy końcowe.

§  34. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc obowiązującą:
1) ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o taksie notarjalnej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 275),
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze Sądów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 159),
3) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz Sądu Okręgowego w Katowicach (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 259).
§  35. Jeżeli poszczególne ustawy i rozporządzenia powołują się na przepisy uchylone paragrafem poprzedzającym, albo ogólnie odsyłają do tych przepisów, zamiast uchylonych stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia niniejszego.
§  36. Pozostają w mocy przepisy o wynagrodzeniu notarjuszów wydane na podstawie art. 89 ustawy o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1).
§  37. Utrzymuje się w mocy:
1) przepisy o wynagrodzeniu notarjuszów zawarte w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. o należnościach za sporządzenie protestu (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 381);
2) przepisy o wynagrodzeniu notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości we własnym zakresie przez Bank Rolny (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1933 r. Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 421);
3) przepisy o wynagrodzeniu notarjuszów, prowadzących licytację nieruchomości egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 761).
§  38. Ulgi w zakresie wynagrodzenia notarjuszów, przyznane w stosunku procentowym lub ułamkowym, do ogólnie obowiązujących, norm, zawarte w poszczególnych ustawach i rozporządzeniach, a w szczególności:
1) w art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań (Dz. U. R. P. z roku 1933 Nr. 55, poz. 424),
2) w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 173),
3) w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 55, poz. 423),
4) w art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 848),
5) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłatach sądowych, notarjalnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z działalnością Banku Akceptacyjnego (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 969)

utrzymuje się w mocy jedynie w stosunku do stawek wynagrodzenia stosunkowego i stawek określonych w § 14 rozporządzenia niniejszego.

§  39. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1936 r.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
2 § 12 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
3 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
4 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
5 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
6 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
7 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
8 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
9 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
10 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
11 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
12 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
13 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
14 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
15 § 30 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
16 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.
17 § 33 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 maja 1946 r. (Dz.U.46.26.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1946 r.