§ 2. - Wynagrodzenie notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o... - Dz.U.1937.33.266 - OpenLEX

§ 2. - Wynagrodzenie notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.33.266

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1937 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi, w życie z dniem 1 maja 1937 r. Z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 69, poz. 553).