Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.95.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 10 listopada 1921 r.
w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy powiatowych i chemików za czynności sądowe oraz sanitarno-policyjne.

Na podstawie § 8 pruskiej ustawy z dnia 14 lipca 1909 r., dotyczącej opłat dla urzędników sanitarnych (Zbiór Ustaw Pruskich str. 623) oraz art. 6b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Lekarze powiatowi i chemicy otrzymywać będą za swe czynności sądowe i sanitarno-policyjne wynagrodzenie według następujących przepisów:

I.

LEKARZE POWIATOWI.

Przepisy ogólne.
1. Lekarzom powiatowym należy się na zasadzie § 3 ustawy z dnia 14 lipca 1909 r. (Zbiór Ustaw Pruskich str. 625) za czynności sądowo-lekarskie wynagrodzenie według taryfy A., za wszystkie inne czynności urzędowe, przewidziane w § 2 wymienionej ustawy wynagrodzenie według taryfy B.
2. Wysokość wynagrodzenia, o ile taryfa przewiduje najniższy i najwyższy jego wymiar, należy oznaczyć w obrębie wskazanych granic, uwzględniając w każdym poszczególnym wypadku szczególne okoliczności sprawy oraz rodzaj czynności, zwalczane przytem trudności i czas zużyty. Odnośnie do czynności niezwykle trudnych i mozolnych wolno za zezwoleniem wojewody przekroczyć przewidziany najwyższy wymiar wynagrodzenia. O ile lekarz powiatowy żąda wyższego wynagrodzenia niż wynosi przewidziany najwyższy jego wymiar, to w przedłożonym rachunku winien to uzasadnić, przytaczając szczególne okoliczności, zachodzące w danym wypadku.

Jeżeli wynagrodzenie oznaczyć ma sąd, to może tenże zażądać opinji wojewody.

3. Czynności, za które taryfa nie przewiduje osobnego wynagrodzenia, oblicza się według stawek, przyjętych dla czynności podobnych.

OZNACZENIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH.

Liczb bież.A.Wynagrodzenie w markach.
Wynagrodzenie za czynności sądowo-lekarskie (§ 3 ustawy z dnia 14 lipca 1909 r.).
I. Obecność na terminie.
Za obecność na terminie aż do dwóch godzin, łącznie z dokonanem na terminie badaniem i wydaniem ustnego orzeczenia.300mk.
Za każde dalsze rozpoczęte pół godzin u73"
Za początek terminu uważa się godzinę, na którą wezwano, za koniec terminu-chwilę zwolnienia. Przerwy w rozprawach i zwolnienie urzędników lekarskich wlicza się do czasu trwania terminu, nie tyczy się to jednak przerwy lub zwolnienia, trwającego ponad dwie godziny, jeśli lekarza powiatowego przesłuchuje się w miejscu jego zamieszkania lub jeśli przerwa albo zwolnienie nie opóźniają powrotu lekarza.
Wynagrodzenie oblicza się za każdy dzień rozprawy osobno.
Jeśli lekarz powiatowy tego samego dnia w więcej niż w jednym terminie uczestniczy, to czas na te czynności zużyty raz tylko policzyć woli o.
2.Za udział w posiedzeniu sądu rozjemczego dla spraw ubezpieczenia robotników, łącznie z badaniem i ustnem orzeczeniem, bez względu na ilość rozpoznawanych spraw, za pierwszą godzinę250"
Za każdą dalszą rozpoczętą godzinę.150mk.
3.Badanie w celu przygotowania orzeczenia, mającego się wydać na terminie.
a) jeśli badanie odbyło się w mieszkaniu lekarza powiatowego lub gdy, tenże jest lekarzem zakładowym, w zakładzie200"
b) jeśli badanie odbywa się poza mieszkaniem lub poza zakładem300"
Jeśli lekarz powiatowy w przypadku pod b) udał się na miejsce badania a badanie nie odbyło się bet jego winy, to należy się mu200"
Za więcej niż trzy badania wolno liczyć tylko za zgodą władzy, która lekarza wezwała.
4.Za przejrzenie aktów poza terminem75-300"
II. Oględziny i sekcja zwłok.
5.Za udział w sądowych oględzinach zwłok, za inne oględziny zwłok lub ich części, lub płodu ludzkiego..300mk.
Jeśli przy jednej i tej samej sposobności dokonane zostaną oględziny kilku zwłok, części zwłok lub płodów ludzkich, natenczas ogólna suma wynagrodzenia za dzień nie może wynosić więcej jak 1000 marek.
6.Za sekcję zwłok..1200"
Za sekcję części zwłok, za sekcję płodu ludzkiego, niezdolnego do życia500"
5.Wynagrodzenie, oznaczone pod 5-7 mieści w sobie wynagrodzenie za termin i za orzeczenie, podane do protokułu.
9.Jeśli wyjątkowo sprawozdania z oględzin nie można podyktować do protokułu zaraz na terminie, natenczas należy się za wywód dodatkowy.150"
W przypadku zaś pod 5 ust. 2 najwyżej600"
10.Jeżeli oprócz protokularnego orzeczenia żąda się jeszcze osobnego sprawozdania z sekcji zwłok, należy się oprócz wynagrodzenia, przewidzianego pod 6 i 7, jeszcze wynagrodzenie, określone pod 13 ust. 1.
III. Pisemne orzeczenia. Badania.
11.Zaświadczenie o wyniku badania lub pisemny wywiad bez orzeczenia200"
12.Zaświadczenie o wyniku badania wraz z orzeczeniem250"
13.Szczegółowe, naukowe uzasadnione pisemne orzeczenie, mianowicie co do stanu cielesnego lub umysłowego osoby lub co do stanu rzeczy..300-600"
Jeśli sprawozdania z sekcji lub orzeczenia zażądano Od kilku lekarzy powiatowych, to, chociaż sprawozdanie lub orzeczenie złożą wspólnie, każdy z nich otrzyma wynagrodzenie W granicach najwyższej i najniższej stawki stosownie do poniesionych trudów.
14Badanie środków spożywczych jako też przedmiotów użytkowych, środków leczniczych, środków tajemnych i t p. wraz z krótkiem orzeczeniem.250-500"
15.Badanie mikroskopem lub fizykalne, także z użyciem barwników i. t. p. wraz z krótkiem orzeczeniem..300-800"
16.Badanie bakterjologiczne lub chemiczne wraz z orzeczeniem500-1500mk.
Za zużyte odczynniki pożywki, zużyte aparaty, za Korzystanie z osobnego lokalu i - inne konieczne wydatki należy się osobna opłata.
17.Oprócz wynagrodzenia, określonego pod 13, otrzymuje lekarz powiatowy dla dopilnowania terminu, wynagrodzenie, oznaczone pod 1, natomiast wynagrodzenie, przewidziane pod 4 mieści się już w wynagrodzeniu określonem pod 13-15.
Jeśli w przypadkach pod 11 i 12 badanie odbyło się poza mieszkaniem lekarza powiatowego, lub poza zakładem, którego jest lekarzem, podwyższa się wynagrodzenie, przewidziane pod 11 i 12 o 50%.
Jeśli lekarz powiatowy uda się w tych przypadkach na miejsce badania, a badanie bez jego winy odbyć się nie mogło, to można policzyć za to75"
Jeśli złożenie pisemnego szczegółowego, naukowo uzasadnionego orzeczenia wymaga badań, określonych pod 14 i 15 i żądane będzie dodatkowe, szczegółowe, naukowo uzasadnione pisemne orzeczenie, natenczas należy oprócz wynagrodzenia, przewidzianego pod 13. policzyć równocześnie wynagrodzenie, określone pod 14 i 15.
Jeśli badanie, oznaczona pod 16, wymaga uprzedniej wizyty lub uprzednich oględzin, dolicza się wynagrodzenie, określone pod 3 b.
IV. Należytość za pisanie.
18.Za czystopisy, o ile lekarz powiatowy sam ich nie sporządza, należy się wynagrodzenie według przepisów, obowiązujących przy obliczaniu sądowych opłat kancelaryjnych.
B.
Wynagrodzenie za inne czynności urzędowe (§ 2 wymienionej ustawy).
1.Za opisane pod A, 5-17 czynności w sprawach niesądowych, należy się takie same wynagrodzenie, jak za czynności sądowo-lekarskie.
2.Oględziny mieszkania, budynku, urządzenia dostarczającego wodę, zakładu przemysłowego, okrętu podejrzanego lub zakażonego, prywatnego zakładu leczniczego, położniczego tub dla umysłowo chorych i t. p. wraz z krótkiem orzeczeniem300-800"
3.W postępowaniu, dotyczącem urządzenia koncesjonowanego zakładu przemysłowego, nie można żądać wynagrodzenia ani za badanie planów, o ile ono nie było połączone z uprzedniemi oględzinami miejsca, ani za podanie wyników badania.
4.Oględziny cmentarza lub miejsca przeznaczonego na założenie lub rozszerzanie cmentarza wraz z przepisanem orzeczeniem400-700"
5.Orzeczenie o stanie zdrowia umysłowo chorych, ślepych, epileptyków, matołków i głuchoniemych, potrzebne do przyjęcia ich do zakładu300-600"
6.Wydanie poświadczenia, potrzebnego do przewozu zwłok, bez oględzin zwłok... *.150-300mk.
wraz z oględzinami zwłok300-600"
Wynagrodzenie, przewidziane pod 2, 4, 5 i 6 ust. 2, obejmuje już wynagrodzenie za wizytę.
7.Oględziny fabryki wód mineralnych, drogerji, handlu farbami, truciznami i środkami leczniczemi200-500"
8.Świadectwo, potrzebne do rozpoczęcia nauki farmacji.200"
9.świadectwo z egzaminu, uprawniającego do zarządu szpitalną apteką domową dla członków stowarzyszeń pielęgniarskich200"
Farmaceutyczny, wspólnie egzaminujący komisarz otrzymuje takie same wynagrodzenie.
10.Świadectwo, stwierdzające uzdolnienie, potrzebne do przyjęcia do szkoły położnych200"
11.Świadectwa uzdolnienia dla dezynfektorów lub oglądaczy zwłok200"
12.Świadectwo -z egzaminu na pomocnika leczniczego lub masażystę300"
13.Za egzaminowanie powtórne osób, oznaczonych pod 11 i 12, od każdej osoby250"
14.Świadectwo pisemne o zdolności do dozorowania, lub zarobkowania w celu reklamacji u władzy wojskowej.300-600"
Jeśli dla jednej reklamacji badano kilka osób i wydano orzeczenie co do kilku osób, należy się za każde świadectwo200"
15.Pisemne świadectwo zdrowia dla przyjęcia do służby publicznej, (jako urzędnik kancelaryjny, podatkowy, pocztowy, telegraficzny, kclejowy, bankowy, nauczyciel, nauczycielka, żandarm, stojkowy i t d.)200-300"
16.Pisemne świadectwo zdrowia dla przyjęcia do seminarjum, preparandji i t. d.) 200"
17.Pisemne świadectwo zdrowia dla robotnika (robotnicy) potrzebne do zatrudnienia go w zakładach. przemysłowych pewnego rodzaju200"
18.Pisemne świadectwo, potrzebne do uzasadnienia podania o wsparcie, urlop, zwolnienie z urzędów honorowych, o usprawiedliwienie niestawienia, się w sądzie, o odroczenie wykonania kary i t. p250-600"
W przypadkach szczególnie dokładnego badania lub naukowego uzasadnienia orzeczenia, należy się wynagrodzenie, przewidziane pod A, 13.
19.Do wynagrodzenia za pisanie stosują się postanowienia wydane pod A, 18.

II.

CHEMICY.

Przepisy ogólne.
4. Chemicy, których wezwano do czynności sądowych lub sanitarno-policyjnych, otrzymują wynagrodzenie według zasad niżej wskazanych:

Pod względem wysokości i ustalenia wynagrodzenia jako też czynności, za które niema osobnych stawek, obowiązują postanowienia, dotyczące lekarzy powiatowych.

Chemicy otrzymują w razie wezwania ich do czynności sądowych, lub sanitarno-policyjnych w miejscu, odległem od ich miejsca zamieszkania więcej niż 2 km., dniowe i wyjezdne według norm stosowanych do lekarzy powiatowych, w miejscu zamieszkania zaś lub w miejscu odległem mniej niż 2 km. zwrot kosztów jazdy.

5.
I. Obecność na terminie
1.Postanowienia pod A, 1-4 taryfy wynagrodzenia lekarzy powiatowych należy odpowiednio stosować także do ochotników.
II. Pisemne orzeczenia i fachowe badania.
Pisemny wywiad bez orzeczenia200mk
1Pisemny wywiad z orzeczeniem300"
Szczegółowe, naukowo uzasadnione pisemnie orzeczenie bez fachowych badań350-900"
5.Badania chemiczne, fizykalne, mikroskopowe, fotochemiczne, biologiczne i bakterjologiczne:
a) środków spożywczych i przedmiotów użytkowych, nie wyłączając wody i powietrza za każdą próbą300-1500"
b) środków tajemnych, środków do spędzania płodu, leków i lekarstw za każda próbą300-1500"
c) krwi, plam nasiennych, włosów ludzkich lub zwie rżących, tkanin, części ubrania, broni i narządzi, monet, medali, banknotów, sfałszowanych pism, za każdą próbą300-1500"
d) części zwłok, zawartości żołądka lub jelit, pokarmów i napoi, części ubrania, ziemi jakoteż innych przedmiotów, czy zawierają trucizną lub silnie działające substancje, za każdy przedmiot, który według danego zlecenia musi się badać oddzielnie, albo o ile badanie większej ilości przedmiotów może się odbyć wspólnie, za każdą taką grupę przedmiotów.400-2000"
Za opracowanie pisemnego orzeczenia oraz za zużycie substancji i narzędzi w przypadkach, podanych pod 5, nie należy się osobne wynagrodzenie.
6.Za pisanie należy się wynagrodzenie, przewidziane dla lekarzy powiatowych.
§  2. Uchyla się rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 29 kwietnia 1920 r. w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy powiatowych i chemików za czynności sądowe oraz sanitarno policyjne (Dz. Urz. Min. b Dz. U. № 34 poz. 302) i rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 22 go kwietnia 1921 r. w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy powiatowych i chemików za czynności sądowe oraz sanitarnopolicyjne (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 18 poz. 110).
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.