Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.144.1212

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 271 ust. 5 i art. 268 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku eksperta lub asesora w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej:
1) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego;
2) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatków za wieloletnią pracę oraz funkcyjnego;
3) zasady tworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy oraz wielkości odpisu na ten fundusz z planowanych wynagrodzeń osobowych.
§  2. 
1.  Wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla członków korpusu służby cywilnej, zwanej dalej "kwotą bazową":
Kategoria wynagrodzenia zasadniczegoStanowiskoMnożnik kwoty bazowej
1Ekspert uprawniony do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych3,1
2Ekspert uprawniony do udzielania praw z rejestracji2,6
3Asesor uprawniony do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych2,1
4Asesor uprawniony do udzielania praw z rejestracji1,8
2.  W razie zbiegu uprawnień do wynagrodzenia zasadniczego według różnych kategorii, przysługuje wynagrodzenie według kategorii wyższej.
3.  Ekspertowi i asesorowi orzekającemu w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zasadnicze odpowiednio według kategorii 2 lub 4.
§  3. 
1.  Osobie, której powierzono pełnienie funkcji kierowniczej, koordynacyjnej lub kontrolnej albo funkcji edukacyjnej w stosunku do asesorów i aplikantów przysługuje dodatek funkcyjny, na czas jej sprawowania.
2.  Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:
StawkaStanowiskoMnożniki kwoty bazowej
1Przewodniczący zespołu

Przewodniczący Wydziału Spraw Spornych

Przewodniczący Izby Odwoławczej

Przewodniczący kolegium w Wydziale Spraw Spornych

0,6-1,2
2Koordynator0,4-0,9
3Opiekun aplikacji lub asesury0,1-0,3
§  4.  Stawkę dodatku funkcyjnego przyznaje Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1.  Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 0,4 kwoty bazowej.
2.  Członkowi Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów, a także zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 0,1 kwoty bazowej.
3.  Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 0,15 kwoty bazowej.
4.  Dodatek funkcyjny dla członków Komisji Dyscyplinarnych przysługuje za miesiące, w których odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie, i obejmuje członków składu orzekającego. Dodatek ten wypłaca się w miesiącu następującym po odbytym posiedzeniu.
§  6.  W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden dodatek ustalony na podstawie wyższego mnożnika.
§  7.  Kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  8. 
1.  Ekspertom zatrudnionym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na tym stanowisku w wysokości:
1) 0,155 kwoty bazowej dla 1 kategorii wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie;
2) 0,13 kwoty bazowej dla 2 kategorii wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
2.  Dodatek przysługuje po upływie pięciu lat od dnia powołania na stanowisko eksperta.
3.  Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wzrasta o:
1) 0,031 kwoty bazowej dla 1 kategorii wynagrodzenia zasadniczego, za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta, aż do osiągnięcia 0,62 kwoty bazowej;
2) 0,026 kwoty bazowej dla 2 kategorii wynagrodzenia zasadniczego, za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta, aż do osiągnięcia 0,52 kwoty bazowej.
4.  W przypadku zmiany kategorii wynagrodzenia zasadniczego na wyższą, dodatek za wieloletnią pracę na stanowisku przysługuje według stawki odpowiedniej do nowej kategorii, sumując lata pracy na obydwu stanowiskach.
§  9.  Osobie powołanej na stanowisko eksperta lub asesora przysługuje wynagrodzenie, określone w rozporządzeniu, z dniem objęcia stanowiska.
§  10. 
1.  Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej może tworzyć fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy ekspertów i asesorów.
2.  Wielkość odpisu na fundusz nagród wynosi 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe ekspertów i asesorów i może być podwyższony przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanych środków na ich wynagrodzenia.
3.  Dysponentem funduszu nagród jest Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
§  11.  Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej posiadają uprawnienia do orzekania na podstawie dotychczasowych przepisów, otrzymują wynagrodzenie według dotychczasowych przepisów - do czasu złożenia egzaminu wymaganego na podstawie art. 323 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.