Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1920 r.
w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozych za czas spędzony w służbie przy parowozie.

W myśl art. 10 ustawy z dnia 13/7 1920 (Dz. Ust. R. P. № 65 poz. 430) o uposażeniu pracowników kolei państwowych, zarządza się co następuje:
Art.  1.

Drużyny parowozowe otrzymują na pokrycie wydatków zwiększonych wskutek pełnienia służby przy parowozie, względnie jako dodatek za czas spędzony w służbie przy parowozie, należytości godzinowe w stosunku do godzin rzeczywistej pracy.

Art.  2.

Podstawę do obliczenia należytości godzinowych stanowią zapiski w książeczkach służbowych (w wykazach pracy), w książeczkach pracy przetokowej, oraz pokwitowania za przetaczanie, za rezerwę i pogotowie, przewidziane w odnośnych przepisach i instrukcjach. Zapiski te mają być prowadzone dokładnie z podaniem początku i końca każdej czynności służbowej i winny być z każdego okresu nieprzerwanej pracy poświadczone przez dyżurnego ruchu względnie dyżurnego parowozowni (depot).

Za stwierdzone nadużycia przy prowadzeniu zapisek pracownicy pociągnięci będą do odpowiedzialności, a nadto zakwestjonowana kwota potrącona im zostanie z uposażenia.

Przy obliczaniu należytości godzinowych czas pracy poniżej 15 minut nie bierze się w rachubę, zaś czas ponad 15 minut zaokrągla się do pół godziny, a ponad 45 minut do jednej godziny.

Art.  3. 1

Należytości godzinowe są następujące:

A. Za czas spędzony w drodze na parowozie.

Należytość te. wypłaca się za cały czas spędzony w drodze na parowozie, licząc od chwili objęcia parowozu przez drużynę, aż do oddania parowozu do parowozowni (depot) względnie do chwili przybycia pociągu (parowozu) do stacji krańcowej. Do opłaty za czas spędzony przy przyjmowaniu i zdawaniu parowozu w parowozowni głównej zalicza się całkowity czas służby, ustalony podług lokalnych warunków w poszczególnych Dyrekcjach kolei dla każdej parowozowni.

Do chwili unormowania tego czasu dla każdej parowozowni przyjmuje się rzeczywisty stan służby, potwierdzony przez administracją parowozowni w marszrucie.

Należytości te wypłaca się w następującym wymiarze:

z ważnością

z ważnością

od 1 sierpnia 1921 r.

od 1 września 1922 r.

Maszyniście

12

mk.

za

godzinę

8 mk.

za

godziny

Pom. maszynisty

9

"

"

"

6 mk. 40 f.

"

"

Palaczowi

9

"

"

"

6 mk.

"

"

W wypadku, kiedy drużyna składa się tylko z dwóch osób, a mianowicie z maszynisty i palacza, otrzymuje palacz, jeśli złożył już przepisany egzamin lub pełni czynności pomocnika maszynisty, wynagrodzenie godzinowe, przewidziane dla pomocnika. Drużyny, obsługujące czynne parowozy pomocnicze (podwójna trakcja), korzystają z należytości godzinowych narówni z drużynami parowozów czołowych.

W tym samym wymiarze otrzymują wynagrodzenie:

a) drużyny parowozowe, obsługujące luźne parowozy, kursujące w pojedynczej lub podwójnej trakcji,
b) drużyny parowozowe za przetaczanie (manewrowanie) wykopane parowozem od pociągu, niezależnie od stacji, na jakiej przetaczanie się odbyło,
c) drużyny konwojujące zimne parowozy,
d) drużyny jadące na parowozie lub w wagonie ze stałego miejsca służbowego celem objęcia służby w jakim bądź punkcie linji lub z powrotem po oddaniu służby jednak tylko w połowie godzin rzeczywistej jazdy.

B. Za czas przetaczania (manewrowania) parowozem.

Należytości te mają być wypłacane za cały czas trwania przetaczania, licząc od chwili przyjęcia parowozu przez drużyną parowozową do chwili oddania parowozu do parowozowni, względnie zdania następnej drużynie.

Należytości te wypłaca się w następującym wymiarze:

z ważnościąz ważnością
od 1 sierpnia 1921 r.od 1 września 1922 r.
Maszyniście w kwocie9mk.60f.zagodziną
6 mk. 40 f. za godzinę
Pom. maszynisty lub palaczowi w kwocie
4 mk. 50 f. za godzinę6"75"""

Należytości te zaliczać należy za przetaczanie dokonywane na stacji lub w obrębia torów trakcyjnych, warsztatowych, magazynowych i t. p. jakoteż na stacjach sąsiednich, z wyjątkiem przetaczania na stacjach zamiejscowych, co do których obowiązuje godzinowe, wymienione w art. 3 punkt A. b).

Te same należytości według stawek pod B) wypłacane będą drużynom za postój w pogotowiu i rezerwie, o ile ta czynność nie zakończyła się objęciem służby na parowozie przy pociągu i wyjazdem ze stacji macierzystej.

Czas pobytu w parowozowni zwrotnej zużyty faktycznie na zdanie i odbiór parowozu, potwierdzony w marszrucie wynagradza się. według stawek, pod A) resztę zaś czasu spędzonego w parowozowni zwrotnej aż do 24 godzin, licząc od chwili przyjazdu, wynagradza się według stawek pod B.

Po 24 godzinach pobytu w parowozowni zwrotnej otrzymują drużyny parowozowe zamiast wynagrodzenia godzinowego, normalne djety.

Za czas służby przy pociągach gospodarczych otrzymują drużyny parowozowe o ile pociąg pracuje na stacji lub między sąsiedniemi stacjami jednego węzła, wynagrodzenie godzinowe według stawek pod. B) o ile zaś pociąg gospodarczy pracuje poza sąsiedniemi stacjami, według stawek pod A).

Art.  4. 2

Na czas pobierania dodatku drożyźnianego otrzymywać będą drużyny przewozowa uzupełnienie wynagrodzenia godzinowego wymienionego w art. 3 p. A. i B.

Uzupełnienie to następuje z ważnością od 1 września 1921 r. na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego według mnożnika ustalonego za ten miesiąc dla miejscowości zaliczonych do III klasy dodatku drożyźnianego, a na obszarze b. dzielnicy pruskiej - według mnożnika ustalonego za ten miesiąc dla miejscowości zaliczonych do IV klasy dodatku drożyźnianego, zaś z ważnością od 1 kwietnia 1922 r. także na obszarze tej ostatniej dzielnicy według mnożnika obowiązującego we wrześniu 1921 r. dla miejscowości zaliczonych do III klasy dodatku drożyźnianego.

Począwszy od 1 maja 1922 r. następuje o uzupełnienie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej według każdoczesnego mnożnika dla miejscowości zaliczonych do III klasy dodatku drożyźnianego, zaś z ważnością od 1 września 1922 r. według każdoczesnego mnożnika dla miejscowości zaliczonych do II klasy dodatku drożyźnianego (załącznik 1, 2).

Art.  5.

Drużyny parowozowe, delegowane poza okręg siedziby służbowej, otrzymują oprócz przypadających należytości godzinowych za czas pracy na parowozie normalne djety zmniejszone o 25% za cały czas pobytu na innej stacji, licząc od chwili wyjazdu aż do chwili powrotu do siedziby służbowej, o ile delegacja trwała dłużej niż 3 dni.

Przy delegacjach poniżej 3 dni djet tych nie można zaliczać.

Art.  6. 3

Za czas służby na parowozach ponad 200 godzin miesięcznie, obliczonych według współczynnika 1, otrzymują drużyny parowozowe z ważnością, od 1 sierpnia 1921 r. wynagrodzenie dodatkowe, a mianowicie: na 50 pierwszych godzin ponad powyższy wymiar 200 godzin w wysokości 125% a przy dalszych godzinach w wysokości 150% wynagrodzenia godzinowego wraz z odpowiedniem uzupełnieniem.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1920 r. i ma zastosowanie do drużyn parowozowych b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego. Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy dla tych drużyn co do wynagrodzenia godzinowego.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA

godzinowego wynosi z uzupełnieniem 150%, względnie 120%.
StawkaUzupełnienie 150%RazemUzupełnienie

120%

Razem
I. Za czas spędzony w drodze przy parowozie.
Dla kierownika parowozu2.804.207.003.366.20
Dla pomoc. maszynisty2.403.606.002.885.30
Dla palacza2.003.005,002.404.40
II. Za czas przetaczania.
Dla kierownika parowozu1.602404.001.923.50
Dla pomoc. lub palacza1.402.103.501.683.10
III. Za czas pogotowia.
Dla kierownika parowozu0.801.202.000.961.80
Dla pomoc, lub palacza0.600.901.500.721.50
IV. Za czas postoju na stacjach zwrotnych.
a) jeżeli na stacji zwrotnej są koszary kolejowe dla kierownika parowozu0.801.202.000.961.80
dla pomocnika lub palacza0.600.901.500.721.30
b) jeżeli niema koszar kolejowych dla kierownika parowozu1.602.404.001.923.50
dla pomocnika lub palacza1.201.803.001.442.60

Wynikających z obliczenia jednostek fenigów poniżej 5 nie bierze się, w rachubę, zaś powyżej 5 fen. zaokrągla się na pełną dziesiątkę.

1 § 3 zmieniony przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.76.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1921 r.
2 Art. 4:

- zmieniony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie ustalania wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych (Dz.U.21.5.26) z dniem 1 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 14 lutego 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego dla drużyn parowozowych i konduktorskich (Dz.U.23.24.145) z dniem 9 marca 1923 r.

3 § 6 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego dla drużyn parowozowych i konduktorskich (Dz.U.23.24.145) z dniem 9 marca 1923 r.