Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.872

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów sędziów w sądach powszechnych.
§  2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów w następującej wysokości:
Lp.Sąd

zatrudniający asystenta sędziego

Kwota w złotych
1sąd apelacyjny3.015-3.450
2sąd okręgowy2.690-3.010
3sąd rejonowy2.370-2.685
§  3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń asystentów sędziów od dnia 1 stycznia 2006 r.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów (Dz. U. Nr 80, poz. 703).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.