Wynagrodzenie asystentów sędziów. - Dz.U.2004.127.1332 - OpenLEX

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.127.1332

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów sędziów w sądach powszechnych.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów w następującej wysokości:
Lp.Sąd zatrudniający asystenta sędziegoKwota w złotych
1sąd apelacyjny2.885-3.300
2sąd okręgowy2.575-2.875
3sąd rejonowy2.265-2.565
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń asystentów sędziów od dnia 1 stycznia 2004 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów (Dz. U. Nr 59, poz. 528).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.