Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 1933 r.
o wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 921) zarządza się co następuje:
Wykonawczy personel pomiarowy urzędów ziemskich otrzymuje oprócz uposażenia (wynagrodzenia) miesięcznego wynagrodzenie akordowe za wykonanie na gruncie prac pomiarowych przy scalaniu i parcelacji gruntów.

Wynagrodzenie akordowe oblicza się w stosunku do ogólnej powierzchni objektu, w którym prace pomiarowe zostały całkowicie ukończone i uznane za wykonane prawidłowo.

Wynagrodzenie akordowe za wykonanie hektara prac pomiarowych zaliczonych do zwykłych (§ 8 pkt. a) wynosi:
a)
przy scalaniu gruntów z pomiarem starego stanu posiadania po sześć złotych za hektar,
b)
przy scalaniu gruntów bez pomiaru starego stanu posiadania - po cztery złote za hektar,
c)
przy parcelacji gruntów - po dwa i pół złotego za hektar.
Za prace pomiarowe, zaliczone do trudnych (§ 8 pkt. a), wynagrodzenie akordowe zwiększa się w granicach do 25 % (§ 8 pkt. b), za prace zaś, zaliczone do łatwych (§ 8 pkt. a) - zmniejsza się w granicach do 25 % (§ 8 pkt. b).

Za prace pomiarowe, przy których niezbędne jest sporządzenie operatów dla katastru gruntowego, wynagrodzenie akordowe (§ 2 i 3 ust. 1) zwiększa się, w granicach do 100 % (§ 8 pkt. b).

Za prace pomiarowe, związane ze scaleniem, i parcelacją objektów, których ogólny obszar nie przekracza 50 ha oraz za prace pomiarowe, związane z drobnemi regulacjami rolnemi (podział wspólnot, zamiana gruntów) i znoszeniem służebności, wykonawczy personel pomiarowy urzędów ziemskich nie otrzymuje wynagrodzenia akordowego, a jedynie diety dzienne na zasadach, ustalonych w przepisach o należnościach za podróże służbowe funkcjonarjuszów państwowych.
Wynagrodzenie akordowe może być przyznane i wypłacone wykonawczemu personelowi, mierniczemu za każde stadjum pracy całkowicie ukończone i uznane za wykonane prawidłowo.
Delegowany do prac pomiarowych na gruncie wykonawczy personel pomiarowy urzędów ziemskich może otrzymywać przed wyjazdem na te prace na początku sezonu polowego zaliczkę na poczet wynagrodzenia akordowego, które im będzie przysługiwało za powierzone do wykonania prace pomiarowe. Wysokość zaliczki nie może przekraczać jednomiesięcznego uposażenia (wynagrodzenia), pobieranego przez danego pracownika. Zaliczki te będą potrącane pracownikom z wynagrodzenia akordowego, przypadającego im do wypłaty.
W czasie wykonywania przez personel pomiarowy urzędów ziemskich - poza miejscem jego stałego urzędowania - czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie akordowe, personel ten nie pobiera diet, przewidzianych w przepisach o należnościach za podróże służbowe funkcjonarjuszów państwowych.

Przepisu powyższego nie stosuje się do czasu, spędzonego w podróży oraz do czynności, niemających bezpośredniej styczności z pracami, za które przysługuje wynagrodzenie akordowe.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali zasady:
a)
zaliczania poszczególnych prac pomiarowych do zwykłych, trudnych i łatwych,
b)
rozmiaru zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia akordowego w przypadkach przewidzianych w § 3,
c)
podziału wynagrodzenia akordowego pomiędzy poszczególnych pracowników technicznych grupy-mierniczej, zatrudnionych przy pracach pomiarowych,
d)
trybu wypłacania wynagrodzenia akordowego oraz podziału każdego rodzaju prac pomiarowych na stadja wykonania, ze wskazaniem stosunku każdego stadjum do całości,
c)
obliczania stosunku procentowego prac pomiarowych, wykonanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego (§ 10) do całości pracy.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1933 r. i dotyczy czynności pomiarowych wykonanych po tym terminie. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjunarjuszów urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 2, poz. 10), zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4. poz. 36).