§ 7. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 7. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  7.
W czasie wykonywania przez personel pomiarowy urzędów ziemskich - poza miejscem jego stałego urzędowania - czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie akordowe, personel ten nie pobiera diet, przewidzianych w przepisach o należnościach za podróże służbowe funkcjonarjuszów państwowych.

Przepisu powyższego nie stosuje się do czasu, spędzonego w podróży oraz do czynności, niemających bezpośredniej styczności z pracami, za które przysługuje wynagrodzenie akordowe.