Wynagrodzenia sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.153.774

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 grudnia 1995 r.
w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48 i z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
1. 1
Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego ustala się w wysokości 5,70-krotnego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.
2.
Członkowie Biura Orzecznictwa nie będący sędziami Sądu Najwyższego otrzymują wynagrodzenie zasadnicze sędziego sądu apelacyjnego.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:
StawkaMnożnik
10,70
20,80
30,90
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
1.
Dodatek funkcyjny przysługuje osobie, której powierzono pełnienie obowiązków lub funkcji kierowniczych, na czas ich sprawowania.
2.
W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden, wyższy dodatek.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Do sędziów i członków Biura Orzecznictwa mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 48, poz. 249) w § 2 w tabeli drugiej w liczbie porządkowej 2 i 3 w rubryce 3 liczby "5,60" i "5,50" zastępuje się odpowiednio liczbą "5,70".
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa (Dz. U. Nr 66, poz. 391 i z 1994 r. Nr 61, poz. 252).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO I CZŁONKÓW BIURA ORZECZNICTWA

Lp.StanowiskoStawka dodatku
1dyrektor Biura Orzecznictwa, dyrektor Biura Prezydialnego, przewodniczący wydziału3
2kierownik działu w Biurze Orzecznictwa2
3rzecznik prasowy1
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.