Wynagradzanie pracowników samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.936

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r. do: 30 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;
2)
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
4)
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
6)
wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej "ustawą";
7)
warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8)
warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9)
warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
urzędzie lub jednostce - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;
2)
najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli I określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Ustala się:
1)
wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
1. 
Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym".
2. 
Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.
3. 
Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
4. 
Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
5. 
Jeżeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji więcej niż jednemu pracownikowi samorządowemu, podstawą wynagrodzenia prowizyjnego pracownika samorządowego jest kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom samorządowym sprawie egzekucyjnej.
6. 
Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.
Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
1. 
Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. 
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. 
Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.
4. 
Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
1. 
Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
2. 
Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
3. 
Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.
4. 
Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.
5. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
6. 
Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.
7. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.
8. 
Pracownik samorządowy, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową danego stopnia w sytuacji, o której mowa w ust. 7, nie nabywa prawa do tej nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody danego stopnia.
9. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
10. 
Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
11. 
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik samorządowy nabędzie to prawo w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
1. 
Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
2. 
Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy, o której mowa w ust. 1, wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
Stawkę godzinową:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

1. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
2. 
Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
3. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
4. 
Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.
1. 
Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
2. 
Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku: archiwisty, starszego archiwisty, kierownika archiwum i specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, które przed tym dniem było zaliczone do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
3. 
Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być zatrudniony na tym stanowisku do dnia 31 grudnia 2018 r. na dotychczasowych zasadach.
4. 
Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje do dnia 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia:
1)
minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym przez pracownika samorządowego stanowisku byłby wyższy od wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika;
2)
wysokość dodatku za wieloletnią pracę byłaby wyższa ze względu na sposób ustalania okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w § 7 ust. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ STANOWISK, KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU

I. TABELA

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1234
1Prezydent m.st. Warszawy65002500
2Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):
- powyżej 300 tys. mieszkańców,4800-62002500
- do 300 tys. mieszkańców4800-62002100
3Wójt, burmistrz w gminie:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,4800-62002100
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,4500-60002100
- do 15 tys. mieszkańców4200-59001900
4Starosta w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,4800-62002100
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,4500-60002100
- do 60 tys. mieszkańców4200-59001900
5Marszałek województwa w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,5300-65002500
- do 2 mln mieszkańców5300-62002500

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1234
1Prezydent m.st. Warszawy52002500
2Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):
- powyżej 300 tys. mieszkańców,3800-50002500
- do 300 tys. mieszkańców3800-50002100
3Wójt, burmistrz w gminie:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,3800-50002100
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,3600-48002100
- do 15 tys. mieszkańców3400-47001900
4Starosta w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,3800-50002100
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,3600-48002100
- do 60 tys. mieszkańców3400-47001900
5Marszałek województwa w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,4200-52002500
- do 2 mln mieszkańców4200-50002500

II. TABELA

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1234
1Burmistrz dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,2600-62002100
- do 100 tys. mieszkańców2400-60002000
2Zastępca burmistrza dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,2400-60002100
- do 100 tys. mieszkańców2200-58001900
3Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,2000-56001800
- do 100 tys. mieszkańców1900-54001700

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1234
1Burmistrz dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,2100-50002100
- do 100 tys. mieszkańców2100-48002000
2Zastępca burmistrza dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,2100-48002100
- do 100 tys. mieszkańców2100-46001900
3Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,2100-45001800
- do 100 tys. mieszkańców2100-43001700

III. TABELA

Pozostałe stanowiska

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1234
1Przewodniczący zarządu związku2400-56002200
2Zastępca przewodniczącego zarządu związku2200-48001760
3Pozostali członkowie zarządu związku2000-44001320
4Wicestarosta w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,2400-56002200
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,2200-52002200
- do 60 tys. mieszkańców2000-48001760
5Pozostali członkowie zarządu w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,2200-48001540
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,2000-44001540
- do 60 tys. mieszkańców1900-40001540
6Wicemarszałek w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,2400-60002750
- do 2 mln mieszkańców2200-56002200
7Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,2200-56002200
- do 2 mln mieszkańców2000-52001760

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1234
1Przewodniczący zarządu związku2100-45002200
2Zastępca przewodniczącego zarządu związku2100-38001760
3Pozostali członkowie zarządu związku2100-35001320
4Wicestarosta w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,2100-45002200
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,2100-42002200
- do 60 tys. mieszkańców2100-38001760
5Pozostali członkowie zarządu w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,2100-38001540
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,2100-35001540
- do 60 tys. mieszkańców2100-32001540
6Wicemarszałek w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,2100-48002750
- do 2 mln mieszkańców2100-45002200
7Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,2100-45002200
- do 2 mln mieszkańców2100-42001760

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA

TABELA

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.StanowiskoMaksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz

umiejętności zawodowe

staż pracy

(w

latach)

123456
1Zastępca prezydenta m.st. Warszawy60002750wyższe2)6
2Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy, skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców60002750według odrębnych przepisów
3Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)56002750wyższe2)6
4Zastępca wójta, burmistrza w gminie:wyższe2)6
- powyżej 100 tys. mieszkańców,56002200
- powyżej 15 tys. do 100 tys.
mieszkańców,52002200
- do 15 tys. mieszkańców48001760
5Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:według odrębnych przepisów
- powyżej 100 tys. mieszkańców,56002200
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,52002200
- do 15 tys. mieszkańców48001760
6Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu)według odrębnych przepisów
w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców,52002200
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,48001760
- do 60 tys. mieszkańców44001540
7Skarbnik województwa (głównywedług odrębnych przepisów
księgowy budżetu województwa) w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców,60002750
- do 2 mln mieszkańców56002200

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.StanowiskoMaksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz

umiejętności zawodowe

staż pracy

(w

latach)

123456
1Zastępca prezydenta m.st. Warszawy48002750wyższe2)6
2Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy, skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców60002750według odrębnych przepisów
3Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)45002750wyższe2)6
4Zastępca wójta, burmistrza w gminie:wyższe2)6
- powyżej 100 tys. mieszkańców,45002200
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,42002200
- do 15 tys. mieszkańców38001760
5Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:według odrębnych przepisów
- powyżej 100 tys. mieszkańców,56002200
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,52002200
- do 15 tys. mieszkańców48001760
6Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:według odrębnych przepisów
- powyżej 120 tys. mieszkańców,52002200
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,48001760
- do 60 tys. mieszkańców44001540
7Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:według odrębnych przepisów
- powyżej 2 mln mieszkańców,60002750
- do 2 mln mieszkańców56002200

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  2  

KWOTY MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONEGO W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA I WYKAZ STANOWISK, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONY W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

I. TABELA

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

KATEGORIA ZASZEREGOWANIAMINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH
I1700
II1720
III1740
IV1760
V1780
VI1800
VII1820
VIII1840
IX1860
X1880
XI1900
XII1920
XIII1940
XIV1960
XV1980
XVI2000
XVII2100
XVIII2200
XIX2400
XX2600
XXI2800
XXII3000

II. TABELA

A. Stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp.StanowiskoMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczegoMinimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowestaż pracy (w latach)
12345
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Sekretarz m.st. Warszawy,XXwyższe2)4
sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców,XX
sekretarz gminyXVII
2Zastępca skarbnika:wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
- m.st. Warszawy,
- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańcówXVIII
3Główny księgowy związkuXVIIIwedług odrębnych przepisów
4Zastępca skarbnika gminy w gminach:wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
- powyżej 100 tys. mieszkańców,XVI
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,XV
- do 15 tys. mieszkańcówXV
5Kierownik urzędu stanu cywilnegoXVIwedług odrębnych przepisów
6Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)XVjak dla stanowiska geodety gminnego
7Kierownik Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

XVjak dla stanowiska geodety gminnego
8Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXIVjak dla stanowiska geodety gminnego
9Geodeta gminnyXIIIwedług odrębnych przepisów
10Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnegoXIIIwedług odrębnych przepisów
komendant gminny ochrony przeciwpożarowejwyższe2)4
Stanowiska urzędnicze
1KomornikXIIIwyższe2)

średnie3)

-

4

2Starszy poborcaIXśrednie3)2
3PoborcaVśrednie3)-

B. Stanowiska w starostwach powiatowych

Lp.StanowiskoMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczegoMinimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowestaż pracy (w latach)
12345
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Sekretarz powiatuXVIIwyższe2)4
2Zastępca skarbnika powiatu w gminach:wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
- powyżej 120 tys. mieszkańców,XVI
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,XV
- do 60 tys. mieszkańcówXV
3Geodeta powiatowyXVwedług odrębnych przepisów
4Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVjak dla stanowiska geodety powiatowego
5Geolog powiatowyXVwyższe2)5
6Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentówXVwyższe2)5
7Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXVwedług odrębnych przepisów
Stanowiska urzędnicze
1Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIIIwedług odrębnych przepisów
2Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIIIwedług odrębnych przepisów

C. Stanowiska w urzędach marszałkowskich

Lp.StanowiskoMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczegoMinimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowestaż pracy (w latach)
12345
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Sekretarz województwaXXwyższe2)4
2Geodeta województwaXVIIwedług odrębnych przepisów
3Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVIjak dla stanowiska geodety województwa
4Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVjak dla stanowiska geodety województwa
5Geolog wojewódzki,

Rzecznik Funduszy Europejskich

XVwyższe2)5

D. Stanowiska we wszystkich urzędach

Lp.StanowiskoMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczegoMinimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowestaż pracy (w latach)
12345
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Dyrektor departamentu (biura)XVwyższe2)5
2Naczelnik (dyrektor, kierownik) wydziału (biura) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowyXVwyższe2)5
3Główny księgowy, audytor wewnętrznyXVwedług odrębnych przepisów
4Gminny (miejski) konserwator zabytków, powiatowy konserwator zabytków, powiatowo-gminny konserwator zabytków,

metropolitalny konserwator zabytków

XVwedług odrębnych przepisów
5Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejXVjak dla stanowiska geodety województwa
6Zastępca głównego księgowegoXIVwyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
7Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

XIIIwyższe2)4
8Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnychXIIIwedług odrębnych przepisów
9Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)XIIIwedług odrębnych przepisów
Stanowiska urzędnicze
1Radca prawnyXIIIwedług odrębnych przepisów
2Kierownik archiwumXIIwyższe2)2
średnie3)4
3Główny specjalista do spraw legislacjiXIIwyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
4Główny specjalista do spraw bhpXIIwedług odrębnych przepisów
5Główny specjalista,

starszy inspektor,

informatyk urzędu,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych,

systemów komputerowych,

zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIIwyższe2)4
6InspektorXIIwyższe2)3
średnie3)5
7Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy geodeta,

starszy kartograf,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych,

systemów komputerowych,

zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIwyższe2)3
8Starszy specjalista do spraw bhp, specjalista do spraw bhp, starszy inspektor do spraw bhp, inspektor do spraw bhpXIwedług odrębnych przepisów
9Starszy archiwista,

specjalista,

podinspektor,

informatyk,

geodeta,

kartograf

Xwyższe2)-
średnie3)3
10Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych,

baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

Xwyższe2)-
średnie3)3
11Samodzielny referentIXśrednie3)2
12Referent,

kasjer,

księgowy,

archiwista

IXśrednie3)2
13Referent prawny,

referent prawno-administracyjny

VIIIwyższe2)-
14Młodszy referent, młodszy księgowyVIIIśrednie3)-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługiXśrednie3)4
2Kierownik bibliotekiXjak dla stanowiska starszego bibliotekarza
3Kierowca autobusuXwedług odrębnych przepisów
4Rzemieślnik specjalistaXzasadnicze4)3
5Kierownik: garażu, magazynu, zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi,

dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny

IXśrednie3)3
6Starszy bibliotekarzIXwedług odrębnych przepisów
7SekretarkaIXśrednie3)-
8Mechanik samochodowy, maszynista offsetowy, kserografistaIXzasadnicze4)2
9Kierowca samochodu ciężarowegoIXwedług odrębnych przepisów
10ZaopatrzeniowiecVIIIśrednie3)2
11Kierownik kancelarii: głównej, tajnej, kierownik centrali telefonicznejVIIIśrednie3)3
12Starszy magazynier, intendentVIIIśrednie3)3
13BibliotekarzVIIIwedług odrębnych przepisów
14Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.

VIIIzasadnicze4)-
15Kancelista,

kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania

VIIśrednie3)2
16Magazynier, starsza telefonistka, starszy recepcjonista, recepcjonista, młodszy kancelistaVIIśrednie3)-
17Kierowca samochodu osobowegoVIIwedług odrębnych przepisów
18Operator urządzeń powielającychVIpodstawowe5)-
19Telefonistka, robotnik gospodarczyVpodstawowe5)-
20Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IVpodstawowe5)-
21Pomoc administracyjnaIIIśrednie3)-
22SprzątaczkaIIIpodstawowe5)-
23GoniecIIpodstawowe5)-
24Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)Ipodstawowe5)-
25Koordynator-trenerXVIwedług odrębnych przepisów25
26KoordynatorXVwedług odrębnych przepisów26
27Starszy operator numerów alarmowychXIVwedług odrębnych przepisów27
28Operator numerów alarmowychXIIIwedług odrębnych przepisów28
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
1Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychXIIwyższe2)3
XIwyższe2)-
Pracownik I stopnia wykonujący zadaniaXśrednie3)3
2w ramach robót publicznych lub pracIXśrednie3)2
interwencyjnychVIIIśrednie3)-
Stanowiska wewnętrznej służby ochrony
1Szef ochronyXwedług odrębnych przepisów
2Starszy wartownik-konwojentIX
3Wartownik-konwojentVIII
4Młodszy wartownik-konwojentVII

E. Stanowiska w straży gminnej

Lp.StanowiskoMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczegoMinimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz

umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)
12345
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Komendant w gminach:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,XVIwyższe2)5
- do 100 tys. mieszkańcówXVwyższe2)
2Zastępca komendanta w gminach:
- powyżej 100 tys. mieszkańców,XVwyższe2)4
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,XIV
- do 15 tys. mieszkańcówXIII
3Naczelnik, zastępca naczelnika, kierownikXIIIwyższe2)4
4Zastępca kierownikaXIIIwyższe2)3
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektorXIIwyższe2)3
średnie3)6
2InspektorXIIwyższe2)2
średnie3)5
3Młodszy inspektorXIwyższe2)-
średnie3)3
4Starszy specjalista, specjalistaXIśrednie3)3
5Młodszy specjalista, starszy strażnikXśrednie3)3
6StrażnikIXśrednie3)2
7Młodszy strażnikVIIIśrednie3)1
8AplikantVIIśrednie3)-

F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp.StanowiskoMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczegoMinimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz

umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)
12345
I. Wszystkie jednostki
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnikXIXwyższe2) lub według odrębnych przepisów5 lub według odrębnych przepisów
2Zastępca dyrektora (kierownika) jednostkiXVIIwyższe2)5
3Główny księgowyXVIwedług odrębnych przepisów
4Dyrektor biura,

kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XVwyższe2)5
5Audytor wewnętrznyXVwedług odrębnych przepisów
6Zastępca głównego księgowegoXIVwyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
7Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)XIIIwedług odrębnych przepisów
8Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),

kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XIIwyższe2)5
9Kierownik zespołuXwyższe2)5
10Kierownik sekcji (zmiany, referatu), zastępca naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),

zastępca kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

Xwyższe2)4
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektor wojewódzkiXIVwyższe2)4
2Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, kierownik nadzoru inwestorskiegoXIVwyższe2) i uprawnienia budowlane7
3Starszy inspektor nadzoru inwestorskiegoXIVwyższe2) i uprawnienia budowlane5
4Inspektor wojewódzkiXIIIwyższe2)4
5Radca prawnyXIIIwedług odrębnych przepisów
6Inspektor nadzoru inwestorskiegoXIIwyższe2) i uprawnienia budowlane4
średnie3) i uprawnienia budowlane6
7Główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych,

systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIIwyższe2)4
8Główny specjalista do spraw bhpXIIwedług odrębnych przepisów
9Starszy inspektor powiatowyXIśrednie3)4
10Starszy specjalista, starszy programista aplikacji, starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy informatyk,

starszy specjalista laborant,

starszy technolog,

starszy projektant

Xwyższe2)3
11Kierownik archiwumXwyższe2)2
średnie3)4
12Inspektor powiatowyXśrednie3)5
13Starszy specjalista do spraw bhpXwedług odrębnych przepisów
14Starszy rewident zakładowyIXwyższe2)5
15Programista aplikacji, projektant systemów teleinformatycznych, administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych,

baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

informatyk,

specjalista-laborant,

technolog,

projektant

IXwyższe2)-
średnie3)3
16Starszy inspektorIXwyższe2)2
średnie3)4
17InspektorIXwyższe2)1
średnie3)3
18Specjalista do spraw bhp starszy inspektor do spraw bhp, inspektor do spraw bhpIXwedług odrębnych przepisów
19Specjalista, rewident zakładowyVIIIwyższe2)2
średnie3)3
20Starszy archiwistaVIIIwyższe2)-
średnie3)3
21Samodzielny referent, starszy księgowyVIIwyższe2)2
średnie3)4
22ArchiwistaVIIśrednie3)-
23Starszy referent, starszy intendent, starszy laborant, starszy statystyk, podinspektor, księgowy, kasjerVIwyższe2)-
średnie3)2
24Referent,

laborant,

statystyk,

planista,

kosztorysant

Vśrednie3)-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik dyspozytorniXIśrednie3)5
2Kierownik: świetlicy, klubuXśrednie3)4
3Kierownik bibliotekiXjak dla stanowiska starszego bibliotekarza
4Starszy majsterXwyższe2)3
średnie3) i tytuł
mistrza5
5Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynuIXwyższe2)3
średnie3)5
6Starszy mistrzIXwyższe2)3
średnie3) i tytuł
mistrza4
7Majster,

leśniczy

IXśrednie3)3
8Sprzedawca,

bufetowy

IXzasadnicze4)3
9Starszy bibliotekarzIXwedług odrębnych przepisów
10Kierownik magazynu,

zastępca kierownika: zespołu magazynów,

centralnego magazynu

VIIIwyższe2)2
średnie3)4
11Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówkiVIIIwyższe2)-
średnie3)4
12Kierownik punktu sprzedaży, kuchmistrz-szef kuchniVIIIśrednie3)4
13Zastępca kierownika: magazynu, warsztatuVIIIśrednie3)2
14Dyspozytor, kontroler ruchuVIIIzasadnicze4)3
15MotorniczyVIIIwedług odrębnych przepisów
16Kierownik powielarniVIIwyższe2)-
średnie3)4
17Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,

starszy recepcjonista,

starszy magazynier,

zaopatrzeniowiec,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

konserwator maszyn i urządzeń

VIIśrednie3)1
zasadnicze4)2
18Kierownik kancelariiVIIśrednie3)2
19MistrzVIIśrednie3) i tytuł mistrza3
20Rzemieślnik specjalistaVIIśrednie3)2
zasadnicze4)4
21Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)VIIzasadnicze4)1
22Szef kuchniVIIzasadnicze4) i tytuł mistrza4
23KelnerVIIzasadnicze4)-
podstawowe5)2
24Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowaniaVIIśrednie3)2
25Kierownik centrali telefonicznej, operator elektronicznych monitorów ekranowychVIśrednie3)2
26Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),

starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany

VIzasadnicze4)3
27Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-

przetokowy,

kanalarz,

wulkanizator

VIzasadnicze4)-
28Drwal,

praczka,

szwaczka,

prasowaczka,

detaszer,

maglarz,

sprzedawca biletów,

wydawca paliw

VIpodstawowe5)-
29Starsza pokojowaVpodstawowe5)3
30Kancelista,

magazynier,

intendent

Vśrednie3)1
zasadnicze4)2
31Introligator,

operator urządzeń powielających, kontystka

Vśrednie3)-
32Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowanyVśrednie3)

zasadnicze4)

-
33BibliotekarzVwedług odrębnych przepisów
34Sekretarka,

telefonistka

IVśrednie3)-
35RecepcjonistkaIVśrednie3)1
zasadnicze4)2
36Palacz c.o.IVzasadnicze4)-
37Pomoc rzemieślnika,

pomoc kuchenna,

robotnik do prac ciężkich,

palacz kotłowy,

pilot zajezdniowy,

pokojowa,

łazienny,

kąpielowy,

robotnik do pracy lekkiej, wozak

IVpodstawowe5)-
38Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)IIIśrednie3)-
39Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca, sprzątaczkaIIIpodstawowe5)-
40Robotnik gospodarczy (magazynowy),

powielaczowy,

portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny,

sprzątaczka laboratoryjna, goniec,

pomoc palacza c.o.

IIpodstawowe5)-
41RobotnikIpodstawowe5)-
42Starszy lekarzXVIIwedług odrębnych przepisów
43LekarzXV
44Psycholog,

logopeda

XIV
45Starszy ratownik medycznyXIII
46Starsza pielęgniarka, ratownik medycznyXII
47PielęgniarkaXI
48Kierowca-operator maszyn specjalnychIX
49Kierowca autobusuVII
50Kierowca samochodu ciężarowego:
- powyżej 13 ton,VIIIwedług odrębnych przepisów
- od 3,5 do 13 ton,VII
- do 3,5 tonV
51Kierowca samochodu dostawczegoVII
52Kierowca samochodu towarowo-osobowegoIX
53Kierowca ciągnika, kierowca samochodu osobowegoV
54Kierowca transportu wewnętrznegoIV
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
1Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychXwyższe2)5
VIIIwyższe2)4
średnie3)5
VIIwyższe2)2
średnie3)4
2Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychVIwyższe2)-
Vśrednie3)2
II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1Doradca zawodowyXIIwyższe2)rok w zakresie poradnictwa zawodowego
2Specjalista do spraw rozwoju zawodowegoXIIwyższe2)rok w zakresie organizacji szkoleń
3Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracyXIIwyższe2) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B16) oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach7)rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego
4Specjalista do spraw programówXIIwyższe2)rok

w zakresie przygotowani a, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

5Pośrednik pracyXwyższe2)rok

w zakresie pośrednictwa pracy

6Doradca zawodowy-stażystaIXwyższe2)-
średnie3)1
7Specjalista do spraw programów-stażystaIXwyższe2)-
średnie3)1
8Specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażystaIXwyższe2)-
średnie3)1
9Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracyIXwyższe2)-
średnie3)1
10Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, specjalista do spraw analiz rynku pracy, specjalista do spraw aktywizacjiIXwyższe2)1
średnie3)2
11Pośrednik pracy-stażystaVIIIwyższe2)-
średnie3)1
12Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacjiVIIIśrednie3)-
13Specjalista do spraw rejestracjiVIIwyższe2)1
średnie3)2
III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Główny administratorXVwyższe2)5
Stanowiska urzędnicze
1Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznejXIVwyższe2)3
2Starszy administratorXIIIwyższe2)3
średnie3)6
3AdministratorXIIwyższe2)-
średnie3)4
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Organizator pomocy społecznejXVIIIwedług odrębnych przepisów
starszy lekarz,

organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych,

organizator społeczności lokalnej

XVII
2Psycholog,

pedagog

XVIwedług odrębnych przepisów
3Starszy wychowawca-koordynatorXVIwedług odrębnych przepisów
4Główny specjalistaXVIwyższe (kierunek studiów w zakresie np. pedagogiki, logopedii, psychologii)5
wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny6
5Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynatorXVIwyższe według odrębnych przepisów albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny5
6Starszy specjalista pracy socjalnejXVwyższe według odrębnych przepisów albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny5
7Starszy wychowawcaXVwedług odrębnych przepisów
8Starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennegoXVwedług odrębnych przepisów
9Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczejXVwedług odrębnych przepisów
10LekarzXVwedług odrębnych przepisów
11KapelanXVwedług odrębnych przepisów
12Kierownik zespołu pielęgniarekXIVwedług odrębnych przepisów
13Starszy asystent rodzinyXIVwedług odrębnych przepisów
14KonsultantXIVwyższe2)3
15Starszy specjalista pracy z rodzinąXIVwyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)5
16WychowawcaXIVwedług odrębnych przepisów
17Wychowawca w placówce wsparcia dziennegoXIVwedług odrębnych przepisów
18Starszy terapeuta, starszy specjalista reintegracji zawodowejXIVwyższe2)5
19Starszy fizjoterapeutaXIVwedług odrębnych przepisów
20Starszy terapeuta zajęciowyXIVwyższe2)5
XIIpolicealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie5
21Koordynator rodzinnej pieczy zastępczejXIVwedług odrębnych przepisów
22Specjalista pracy socjalnejXIVwyższe według odrębnych przepisów albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny3
23Starszy pracownik socjalnyXIVwyższe według odrębnych przepisów2
XIIIśrednie według odrębnych przepisów2
24Asystent rodzinyXIIIwedług odrębnych przepisów
25Specjalista pracy z rodzinąXIIIwyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)3
26Terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

XIIIwyższe2)-
27Starszy technik fizjoterapiiXIIIdyplom w zawodzie5
28FizjoterapeutaXIIIwedług odrębnych przepisów
29Młodszy wychowawca, młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennegoXIIIwedług odrębnych przepisów
30Terapeuta zajęciowyXIIIwyższe2)-
XIpolicealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie-
31Pracownik socjalnyXIIIwyższe według odrębnych przepisów-
XIIśrednie według odrębnych przepisów-
32Starszy dietetykXIIIwyższe według odrębnych przepisów5
XIIśrednie według odrębnych przepisów5
33Starsza pielęgniarka, starsza położnaXIIIwyższe według odrębnych przepisów5
XIIśrednie według odrębnych przepisów5
34Starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznejXIIdyplom w zawodzie5
35Starszy opiekun osoby starszejXIIdyplom w zawodzie5
36Starszy opiekun dziecięcyXIIdyplom w zawodzie5
37Starszy instruktor terapii zajęciowejXIIdyplom w zawodzie5
38Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

starszy instruktor reintegracji zawodowej, starszy technik

XIIśrednie3)5
39Starszy technik masażystaXIIdyplom w zawodzie5
40DietetykXIIwyższe według odrębnych przepisów-
XIśrednie według odrębnych przepisów-
41Pielęgniarka,

położna

XIIwyższe według odrębnych przepisów-
XIśrednie według odrębnych przepisów-
42Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

młodszy asystent rodziny

XIwedług odrębnych przepisów
43Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznejXIdyplom w zawodzie-
44Starszy opiekunXIśrednie3) albo szkoła asystentek medycznych5
45Opiekun osoby starszejXIdyplom w zawodzie-
46Opiekun dziecięcyXIwedług odrębnych przepisów
47Starsza opiekunka środowiskowaXIdyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie5
48Starszy instruktor terapiiXIśrednie3) i kurs specjalistyczny5
49Technik fizjoterapiiXIdyplom w zawodzie-
50Technik,

instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

instruktor reintegracji zawodowej

XIśrednie3)-
51Instruktor terapii zajęciowejXIdyplom w zawodzie-
52Starszy asystent osoby niepełnosprawnejXIdyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie5
53Starszy opiekun medycznyXIdyplom w zawodzie5
Xświadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego5
54Opiekunka środowiskowaXdyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie-
55Technik masażystaXdyplom w zawodzie-
56Opiekun medycznyXdyplom w zawodzie-
IXświadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego-
57Aspirant pracy socjalnejIXśrednie3)-
58Starszy sanitariuszIXjak dla stanowiska sanitariusza
59Asystent osoby niepełnosprawnejVIIdyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie-
60OpiekunVIIśrednie3) albo szkoła asystentek medycznych1
61Instruktor terapiiVIIśrednie3) i kurs specjalistyczny-
62Opiekun w ośrodku pomocy społecznejVIIpodstawowe5)1
63SanitariuszVIIwedług odrębnych przepisów
64Młodszy opiekunVśrednie3) albo szkoła asystentek medycznych-
65Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznejVpodstawowe5)-
IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIIIwedług odrębnych przepisów
2Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIIIwedług odrębnych przepisów
V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowyXVIwyższe2)7
2Kierownik obiektów sportowychXIIIwyższe2)7
3Kierownik gospodarczyXIIIwyższe2)

średnie3)

2

6

4Sekretarz szkołyXIIśrednie3)5
5Starszy ratownik wodnyIXjak dla stanowiska ratownika wodnego
6DietetykXwedług odrębnych przepisów
7Ratownik wodnyVIIIwedług odrębnych przepisów
8Młodszy ratownik wodnyVIIjak dla stanowiska ratownika wodnego
9Rolnik hodowcaVIIzasadnicze4)-
10Robotnik szklarniowyVIzasadnicze4)-
11Pomoc nauczycielaVIpodstawowe5)-
12Robotnik budowlanyVumiejętność wykonywania pracy-
13Robotnik polowyIVumiejętność wykonywania pracy-
14Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)Ipodstawowe5)-
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Kierownik administracji domów mieszkalnychXIVwyższe2)5
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy dyspozytorXIIIwyższe2)5
2Geodeta, geologXIIwyższe2)4
3Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiskaXzasadnicze4)-
4Administrator cmentarzaVIIIpodstawowe5)-
5Ogrodnik terenów zielonychVIzasadnicze4)-
6EkspedytorVzasadnicze4)2
7Dozorca cmentarza, grabarzIIIpodstawowe5)-
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Główny inżynierXVIwyższe2)5
2Starszy dyspozytorXIVwyższe2)2
3Kontroler eksploatacjiXIIIwyższe2)

średnie3)

5

6

4DyspozytorXIIIśrednie3)2
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Inżynier utrzymania ruchuXIIIwyższe2)5
2Odczytywacz wodomierzy-inkasentVIIpodstawowe5)-
3Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnegoVIzasadnicze4)-
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik pogotowia technicznego, kierownik ciepłowniXVwyższe2)6
2Kierownik bazy, starszy dyspozytor mocyXIVwyższe2)6
3Starszy dyspozytor pogotowia technicznegoXIVwyższe2)5
4Kierownik kotłowni, kierownik przepompowniXIIIwyższe2)4
5Dyspozytor mocyXIIIwyższe2)4
średnie3)5
6Weryfikator dokumentacji technicznejVIIIwyższe2)4
średnie3)5
X. Zakłady komunikacyjne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Motorniczy tramwaju, kierowca autobusuIXwedług odrębnych przepisów
2Dyspozytor, kontroler ruchuVIIśrednie3)3
3Kontroler biletowyVIśrednie3)2
4Pilot zajezdniowyIVpodstawowe5)-
XI. Żegluga Świnoujska
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Szef eksploatacjiXVwyższe2)6
2DyspozytorVIIIśrednie3)3
3Gospodarz hoteluVIśrednie3)2
4CumownikIIpodstawowe5)-
5Kapitan statkuXwedług odrębnych przepisów
6Mechanik statku,

oficer mechanik wachtowy,

oficer elektryk

IX
7Oficer wachtowyVIII
8Starszy marynarz, motorzystaVII
9MarynarzIII
10Młodszy motorzysta, młodszy marynarzII
XII. Zarząd cmentarzy komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik cmentarzaXVwyższe2)5
2Zastępca kierownika cmentarzaXIIIwyższe2)3
średnie3)5
3Operator urządzeń kremacyjnychXIIśrednie3)5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIVwyższe2)5
2Inspektor fachowego poradnictwaXwyższe2)4
3Starszy inspektor do spraw wycenXwyższe2)2
średnie3)4
4Inspektor do spraw wycenIXśrednie3)3
XIV. Jednostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1Generalny projektantXVIwyższe2)5
2Główny projektantXVwyższe2)5
3Starszy kartografXIIwyższe2)5
4PlastykXIwyższe2)3
5Starszy asystent,

fotograf,

kartograf

XIwyższe2)3
średnie3)5
6AsystentVIIIśrednie3)-
XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1Kierownik pracowniXVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe7
2Główny specjalistaXIVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe5
3Starszy geodeta, starszy kartografXIIIwyższe2)3
średnie3)5
4Geodeta,

kartograf

XIIwyższe2)2
średnie3)4
5Młodszy geodeta, młodszy kartografIXwyższe2)1
średnie3)2
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Poligraf-specjalista,

fototechnik-specjalista

IXzasadnicze4)2
XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Stanowiska urzędnicze
1Szef produkcjiXVwyższe2)7
2Kierownik grupy robótXVwyższe2)5
3Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIVwyższe2)7
4Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznychXIVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe7
5Kierownik robótXIVwyższe2)4
6Główny technologXIIIwyższe2)7
7Geodeta-specjalista, klasyfikator gleb-specjalistaXIIIwyższe2)5
8Starszy geodeta, starszy klasyfikator glebXIIwyższe2)3
9Inspektor fachowego poradnictwaXIwyższe2)7
10Geodeta, klasyfikator glebXIwyższe2)-
średnie3)3
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Poligraf-specjalista reprodukcjiXIśrednie3)6
2Kierownik statku kategorii III, fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligrafXśrednie3)6
3Starszy fototechnik, starszy kreślarz, poligrafIXśrednie3)3
4Konserwator aparatury laboratoryjnejIXśrednie3) oraz uprawnienia specjalistyczne3
5AsystentVIIIwyższe2)-
średnie3)2
6FototechnikVIIIśrednie3)3
7KreślarzVIIIśrednie3)2
8Mechanik maszyn na statkuVIIIzasadnicze4)6
9Rolnik hodowcaVIIzasadnicze4)-
10StermotorzystaVIIodpowiednie wyszkolenie w zawodzie1
11Bosman,

sternik

VIwedług odrębnych przepisów
12Starszy marynarzV
13MarynarzIV
14Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych, operator budowli piętrzącychVIzasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia1
15Robotnik szklarniowyVIzasadnicze4)-
16Starszy pomiarowyVIumiejętność wykonywania pracy2
17Młodszy fototechnikVIumiejętność wykonywania pracy1
18PomiarowyVumiejętność wykonywania pracy-
19Robotnik polowyIVumiejętność wykonywania pracy-
XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych,

zarządy dróg miejskich, mostów i ulic

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Inżynier ruchuXVIIIwyższe2)7
2Główny inżynierXVIIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane6
3Główny mechanikXVIIwyższe2)6
4Kierownik służby interwencyjnejXVIwyższe2)5
5Kierownik pracowni projektowejXVwyższe2) oraz uprawnienia budowlane5
6Kierownik laboratorium wojewódzkiegoXVwyższe2)5
7Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowymXIVwyższe2)3
średnie3)5
8Starszy projektantXIIIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane6
9Kierownik zakładu produkcyjnego, kierownik bazy sprzętu i transportuXIIwyższe2)3
średnie3)5
10Kierownik robót, kierownik wytworniXIIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane5
11Starszy dyspozytorXIwyższe2)

średnie3)

3
5
12Asystent inspektora nadzoruXwyższe2)

średnie3)

2
4
13DyspozytorXśrednie3)3
XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Trener klasy mistrzowskiejXIXjak dla stanowiska trenera
2Trener klasy pierwszejXVII
3Trener klasy drugiejXIV
4TrenerXIIIwedług odrębnych przepisów
5Menedżer sportuXVIIwyższe2)2
średnie3)4
6Kapitan jachtu o długości powyżej 21 mXIVwyższe2)4
średnie3)6
7Główny mechanik, główny energetykXIVwyższe2)5
8Specjalista dyscypliny sportu, specjalista sportu osób niepełnosprawnych, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rekreacji ruchowejXIVjak dla stanowisk w lp. 18
9Kierownik wyszkolenia żeglarskiegoXIIIwyższe2)6
10Kapitan jachtu o długości do 21 mXIIIwyższe2)4
średnie3)6
11Kierownik stajni-trenerXIIIwyższe2)3
średnie3)5
12Starszy oficer jachtu, kierownik maszyn jachtuXIIIwyższe2)2
średnie3)4
13Instruktor ratownictwa wodnegoXIIIjak dla stanowiska ratownika wodnego
14Kapitan jachtuXIIwyższe2)4
15Oficer jachtuXIIwyższe2)1
średnie3)3
16Starszy ratownik wodnyXIIjak dla stanowiska ratownika wodnego
17Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnegoXIśrednie3)4
18Instruktor dyscypliny sportu, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, instruktor odnowy biologicznej, instruktor rekreacji ruchowejXIwedług odrębnych przepisów
19Ratownik wodnyXIwedług odrębnych przepisów
20Sanitariusz weterynaryjnyXśrednie3)3
21Informator turystycznyIXśrednie3)3
22Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtuIXzasadnicze4)2
23Starszy bosman jachtuVIIIśrednie3)3
24Młodszy ratownik wodnyVIIIjak dla stanowiska ratownika wodnego
25Starszy masztalerzVIIśrednie3)3
26Bosman jachtuVIIśrednie3)2
27Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inneVIzasadnicze4)2
28Dżokej,

podkuwacz

VIpodstawowe5)-
29Kandydat dżokejskiVpodstawowe5)-
30Starszy jeździec, praktykant dżokejskiIVpodstawowe5)-
31JeździecIIpodstawowe5)-
XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Główny technologXVIIwyższe2)5
2Kierownik wydziału konstrukcyjnegoXVIwyższe2)5
3Szef produkcjiXVwyższe2)5
4Kierownik grupy robótXVwyższe2)4
5Rzecznik patentowyXIVwedług odrębnych przepisów
6Starszy konserwator sprzętu medycznegoXIVśrednie3)5
7Konserwator sprzętu medycznegoXIIIśrednie3)

zasadnicze4)

3

6

8Młodszy konserwator sprzętu medycznegoVIIIzasadnicze4)-
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Szef produkcji, główny technologXVwyższe2)5
2Główny mechanikXIVwyższe2)5
3Starszy konserwator sprzętu ortopedycznegoXIIśrednie3)5
4Konserwator sprzętu ortopedycznegoXIśrednie3)2
zasadnicze4)3
5Ortopeda przymiarkowyXśrednie3)-
zasadnicze4)3
6Technik ortopedaXwedług odrębnych przepisów
7Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IXzasadnicze4)-
8Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

VIIIzasadnicze4)-
9GorseciarzVIzasadnicze4)-
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy lekarzXVIIIwedług odrębnych przepisów
2LekarzXVI
3Starszy felczer, felczerXIV
4Starsza pielęgniarkaXIII
5PielęgniarkaXII
6DepozytariuszX
7Opiekun zmianyIX
8PorządkowyVIIIpodstawowe5)-
XXII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Lekarz weterynariiXVwedług odrębnych przepisów
2Starszy technik weterynariiXIśrednie3)5
3Technik weterynariiIXśrednie3)-
4Opiekun zwierzątVIpodstawowe5)2
5Młodszy opiekun zwierzątVpodstawowe5)-
XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik produkcji, kierownik zaplecza technicznego, dyżurny inżynier ruchu, główny specjalistaXIVwyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne5
2Starszy specjalista-inspektor nadzoruXIIIwyższe2)2
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne5
3Kierownik kompostowniXIwyższe2)3
średnie3)5
4Specjalista-inspektor nadzoruXwyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne4
5Mistrz ruchuVIIIśrednie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne3
6Mistrz segregacji, mistrz kompostowniVIIśrednie3)3
7Operator urządzeń energetycznychVIIśrednie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
zasadnicze4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne3
8Dyżurny automatykVIIśrednie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
9Obchodowy urządzeń energetycznych, dyżurny elektryk, dyżurny chemik-obchodowy, dyżurny ślusarz,

operator urządzeń dźwignicowych, operator urządzeń kompostowni, operator urządzeń segregacji, operator urządzeń produkcji kruszyw

VIIśrednie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
zasadnicze4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne3
10Operator sprzętu ciężkiegoVIzasadnicze4) oraz uprawnienia klasy III1
11WagowyVIśrednie3)-
XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Zastępca dyrektoraXVIIwedług odrębnych przepisów
2Kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XIIwedług odrębnych przepisów
3Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnegoXIIwedług odrębnych przepisów
4Kierownik sekcjiXwyższe2)1
Stanowiska urzędnicze
1Główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XIIwedług odrębnych przepisów
2Kustosz, radca prawnyXIIwedług odrębnych przepisów
3Starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

X
4Starszy specjalistaXwyższe2)4
5Starszy księgowyIXwyższe2)1
średnie3)3
6SpecjalistaVIIwyższe2)3
7AdiunktVIIwyższe2)1
8Specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

VIIwedług odrębnych przepisów
9Samodzielny referentIVśrednie3)4
10Księgowy, starszy referentIIIśrednie3)2
11ReferentIśrednie3)-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy strażnikIIIwedług odrębnych przepisów
2StrażnikI
3SekretarkaIśrednie3)-
XXV. Żłobki i kluby dziecięce
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Dyrektor zespołu żłobków, dyrektor klubów dziecięcychXIXwedług odrębnych przepisów
2Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcegoXVIII
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy dzienny opiekunXIIwedług odrębnych przepisów
2Dzienny opiekunXIwedług odrębnych przepisów
3Starsza pielęgniarka, starsza położna, starszy opiekunVIIIwedług odrębnych przepisów
4Starszy terapeuta zajęciowyVIIIwedług odrębnych przepisów
5Starszy fizjoterapeutaVIIIwedług odrębnych przepisów
6Starszy dietetykVIIIwedług odrębnych przepisów
7Pielęgniarka, położna,

opiekun

VIwedług odrębnych przepisów
8Terapeuta zajęciowyVIwedług odrębnych przepisów
9FizjoterapeutaVIwedług odrębnych przepisów
10DietetykVIwedług odrębnych przepisów
11Młodszy opiekunVwedług odrębnych przepisów

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7) Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1).

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930).
2 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2437) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2021 r.