§ 6. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 6. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  6.
1.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, nie mający wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia wymaganego na zajmowanych stanowiskach, mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach warunkowo przez okres 5 lat, z obowiązkiem uzupełnienia wykształcenia w tym czasie.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być awansowani na stanowiska hierarchicznie wyższe.
3.
Od obowiązku uzupełnienia wykształcenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być zwolnieni pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniali wymagań kwalifikacyjnych lub byli z nich w obowiązującym trybie zwolnieni, a w wyniku wieloletniej pracy zawodowej nabyli umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu pracy na zajmowanych stanowiskach oraz ukończyli 45 lat życia. Decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik państwowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej danego pracownika.
4.
Pracownicy zwolnieni od wymagań kwalifikacyjnych w trybie przewidzianym w ust. 3 mogą być awansowani do wyższych stawek płac przewidzianych dla stanowiska przyznanego im w dniu wejścia w życie rozporządzenia, bez prawa awansowania na stanowiska hierarchicznie wyższe.
5.
W uzasadnionych wypadkach kierownik państwowej jednostki organizacyjnej przyjmującej pracownika do pracy może skrócić wymagany na danym stanowisku staż pracy, nie więcej jednak niż o 1/3 okresu, pod warunkiem, że pracownik w zakresie wykształcenia ma kwalifikacje wyższe od określonych w taryfikatorze.