§ 5. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 5. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  5.
1.
Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na stanowiska wymienione w załącznikach nr 2-10 stosownie do posiadanych kwalifikacji; nie mogą oni otrzymać wynagrodzenia niższego od dotychczas pobieranego netto wraz z dodatkami.
2.
Do dnia 1 stycznia 1976 r. pracownik może być zaszeregowany niżej o jedną grupę uposażenia zasadniczego i stawki dodatku funkcyjnego niż najniższa grupa przewidziana dla danego stanowiska w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 3 ust. 2; pracownik nie może jednak otrzymać wynagrodzenia niższego od dotychczas pobieranego netto wraz z dodatkami.
3.
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie ustalone proporcjonalnie do czasu ich pracy.
4.
Wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 3 może być podwyższone w granicach do 10% w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych.