§ 24. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 24. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  24.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i społecznym zastosowanie w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki oraz w uzgodnieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych zasad wynagradzania określonych w rozporządzeniu do pracowników placówek upowszechniania kultury podporządkowanych tym organizacjom - w ramach posiadanych środków finansowych, na podstawie wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4.