§ 23. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 23. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  23.
1.
Pracownikom objętym niniejszym rozporządzeniem:
1)
nie przysługuje wyrównanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie podwyżki najniższych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 26, poz. 154),
2)
nie przysługują dodatki, o których mowa w § 2 uchwały wymienionej w pkt 1.
2.
Kwota wyrównania i dodatków, o których mowa w ust. 1, zwiększa planowany osobowy fundusz płac. Za podstawę obliczeń zwiększających planowany osobowy fundusz płac przyjmuje się wypłaty tych dodatków w miesiącu poprzedzającym wprowadzenie zasad wynagradzania określonych niniejszym rozporządzeniem, przeliczonych w skali rocznej.