§ 21. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 21. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  21.
1.
Pracownikom objętym rozporządzeniem, którzy przechodzą na emeryturę, przysługuje odprawa po przepracowaniu w państwowej jednostce organizacyjnej:
1)
od 10 do 15 lat - w wysokości 3.000 zł,
2)
od 15 do 20 lat - w wysokości 4.000 zł,
3)
ponad 20 lat - w wysokości 5.000 zł.
2.
Wypłaty, o których mowa w ust. 1, obciążają osobowy fundusz płac.
3.
Zasady zaliczania lat pracy obowiązują jak przy obliczaniu dodatków za wysługę lat.