§ 19. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 19. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  19.
1.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki po porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego wprowadzą dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości:
1)
0,50 zł - dla I grupy szkodliwości lub uciążliwości,
2)
0,75 zł - dla II grupy szkodliwości lub uciążliwości,
3)
1,00 zł - dla III grupy szkodliwości lub uciążliwości

- za każdą godzinę pracy w tych warunkach.

2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 1, ustalą zainteresowani ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.