§ 18. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 18. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  18.
1.
Pracownicy służby bibliotecznej, konserwacji zbiorów bibliotecznych, bibliotekarze dyplomowani i dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej zatrudnieni w bibliotekach oraz pracownicy kulturalno-oświatowi zatrudnieni w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach zachowują prawo do dodatku za wysługę lat w dotychczasowym wymiarze.
2.
Pracownikom nie wymienionym w ust. 1 przysługuje dodatek za wysługę lat według zasad określonych w ust. 3.
3.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 4 pracownicy otrzymują za wieloletnią pracę dodatek za wysługę lat w następującej wysokości:
1)
5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy,
2)
10% wynagrodzenia zasadniczego po 10 latach pracy,
3)
15% wynagrodzenia zasadniczego po 15 latach pracy.
4.
Począwszy od dnia 1 września 1974 r. dodatek za wysługę lat jest wypłacany wyłącznie za pracę powyżej 15 lat i tylko w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wysługę lat po 5 i po 10 latach pracy oraz po 15 latach pracy w pełnej wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego może być wprowadzony w miarę wygospodarowania na ten cel środków w ramach planowanego funduszu płac, następującymi etapami:
1)
I etap - wypłacanie dodatku po 15 latach pracy w pełnej wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,
2)
II etap - wprowadzenie dodatku w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego po 10 latach pracy,
3)
III etap - wprowadzenie dodatku w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy.
5.
Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty dodatków za wysługę lat określą Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz w uzgodnieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.