§ 15. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 15. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  15.
1.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu na stanowiskach strażnika, dozorcy i portiera przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę lub ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele i święta - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Pracownikom wymienionym w ust. 1 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień wolny dzień od pracy powinien przypadać w niedzielę.
3.
Za pracę w porze nocnej pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu przysługuje niezależnie od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.