§ 14. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 14. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  14.
1.
Za dyżury ustanowione ze względu na przedłużenie czasu otwarcia muzeów, a trwające nieprzerwanie co najmniej 2 godziny dziennie poza normalnym czasem pracy - pracownicy służby muzealnej otrzymują wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1/175 części otrzymywanego uposażenia zasadniczego za każdą godzinę dyżuru.
2.
Pracownicy usługowi i obsługi, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w § 15, otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych według zasad ogólnych.
3.
Pracownikom, o których mowa w ust. 2, za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.
4.
Przepis ust. 1 stosuje się do dnia wejścia w życie Kodeksu pracy.