§ 13. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 13. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  13.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska pracy, nie częściej niż raz na dwa lata i o jedną grupę uposażenia zasadniczego lub o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, w terminach awansowych, tj. 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
W wypadkach uzasadnionych znacznym rozszerzeniem zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych albo uzyskaniem szczególnych osiągnięć zawodowych okres oczekiwania na awans może być skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor (kierownik) jednostki zatrudniającej pracownika.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze lub hierarchicznie wyższe od zajmowanego oraz ustalenia uposażenia po okresie próbnym bądź po ukończeniu wstępnego stażu pracy albo podwyższenia kwalifikacji przez uzyskanie wyższego stopnia wykształcenia.