§ 12. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 12. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  12.
1.
Dla pracowników wymienionych w części II załącznika nr 10 tworzy się w ramach osobowego funduszu płac fundusz premiowy w wysokości do 10% ich płac zasadniczych. Indywidualna premia dla pracowników nie może przekraczać 15% miesięcznego uposażenia zasadniczego danego pracownika.
2.
Premie z funduszu, o którym mowa w ust. 1, przyznaje kierownik państwowej jednostki organizacyjnej według zasad określonych w regulaminie premiowania. Premie wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.