§ 11. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 11. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  11.
1.
Rzemieślnikom i pracownikom usługowym, kierującym pracą brygady złożonej co najmniej z 5 osób, a w wyjątkowych wypadkach z 3 lub 4 łącznie z brygadzistą i pracującym wspólnie z brygadą, przysługuje dodatek w wysokości 5 lub 10% płacy zasadniczej wynikającej z osobistego zaszeregowania.
2.
Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, powinna być zróżnicowana w zależności od wielkości brygady, charakteru wykonywanej pracy i kwalifikacji pracownika.
3.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala kierownik państwowej jednostki organizacyjnej.