§ 10. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 10. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  10.
1.
Pracownikom muzeów, skierowanym do badań terenowych poza miejscem stałego zamieszkania i poza miejscem stałego zatrudnienia, może być przyznany dodatek terenowy w wysokości od 200 do 400 zł miesięcznie według zasad ustalonych przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
2.
Pracownikom zatrudnionym w muzeach martyrologicznych: Oświęcim, Majdanek, Sztutowo, Łambinowice oraz oddziałach więziennych Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego przysługują dodatki za specjalne warunki pracy, ustalone w odrębnym trybie.
3.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może wprowadzić dodatki, o których mowa w ust. 2, w innych muzeach martyrologicznych niż wymienione w ust. 2.