§ 1. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 1. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1)
bibliotekach publicznych, bibliotekach szkół wyższych i Bibliotece Śląskiej oraz innych bibliotekach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki,
2)
muzeach państwowych,
3)
domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, podporządkowanych radom narodowym,
4)
parkach kultury, podporządkowanych Radzie Narodowej m.st. Warszawy,
5)
Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie,
6)
Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie,
7)
biurach wystaw artystycznych podporządkowanych radom narodowym,
8)
Filmotece Polskiej,
9)
archiwach państwowych,

zwanych dalej państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pracowników wynagradzanych według odrębnych zasad, a w szczególności do:
1)
profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, docentów zatrudnionych w muzeach oraz pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych, z wyjątkiem bibliotekarzy dyplomowanych, zatrudnionych w niektórych bibliotekach publicznych uznanych za naukowe,
2)
pracowników Ośrodka Przetwarzania Danych przy Bibliotece Narodowej w Warszawie,
3)
pracowników zakładów wydawniczych, wynagradzanych według zasad określonych w Układzie zbiorowym pracy pracowników instytucji wydawniczych,
4)
pracowników transportu samochodowego,
5)
pracowników straży przemysłowej,
6)
pracowników straży pożarnej,
7)
maszynistek zatrudnionych w halach maszyn,
8)
pracowników gospodarstw pomocniczych, tworzonych przy jednostkach budżetowych.
3.
Do pracowników wymienionych:
1)
w ust. 2 pkt 2, 3, 5-7 - mają zastosowanie przepisy § 18, 20 i 21,
2)
w ust. 2 pkt 4 - mają zastosowanie przepisy § 17, 20 i 21.
4.
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do zastosowania zasad wynagradzania ustalonych w rozporządzeniu do pracowników tych samych grup zawodowych zatrudnionych w innych jednostkach niż wymienione w ust. 1, na podstawie wytycznych wydanych przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Ministra Kultury i Sztuki w uzgodnieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, w ramach posiadanych środków funduszu płac.
5.
Minister Kultury i Sztuki ustali w uzgodnieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zasady wynagradzania instruktorów amatorskich zespołów artystycznych (zespołów zainteresowań).