[Organ właściwy do ustalania wynagrodzenia] - Art. 6. - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. - Dz.U.2019.2136 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Organ właściwy do ustalania wynagrodzenia] - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  6.  [Organ właściwy do ustalania wynagrodzenia]
1. 
Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, oraz osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot albo któremu podlega podmiot wymieniony w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, lub osoba, o której mowa w art. 2 pkt 10.
1a. 
W przypadku podmiotów wymienionych w art. 1 pkt 17 wynagrodzenie miesięczne osób, o których mowa w art. 2:
1)
pkt 1, 2 i 5 - ustala organ nadzorujący podmiot;
2)
pkt 4 - ustala osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
2. 
(uchylony).
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy odrębne przepisy upoważniają Prezesa Rady Ministrów do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.