Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  29.  [Radni gminy Warszawa-Centrum]
1.  W ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, radny gminy Warszawa-Centrum wybiera dietę, którą będzie pobierał z tytułu jednoczesnego wykonywania mandatu radnego gminy Warszawa-Centrum i radnego dzielnicy.
2.  Jeżeli radny nie dokona wyboru diety w terminie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje mu dieta wyższa.