Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1874

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące

Na podstawie art. 17a ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Sektory na stadionie, w których są udostępniane miejsca stojące, zwane dalej "sektorami z miejscami stojącymi", podczas meczów piłki nożnej oddziela się od innych sektorów w sposób uniemożliwiający przemieszczenie się do nich osób nieposiadających biletu wstępu lub innego dokumentu upoważniającego do przebywania w danym sektorze z miejscami stojącymi.
2.  Sektory z miejscami stojącymi wyposaża się w widoczną i czytelną numerację miejsc, umożliwiającą przypisanie do danego miejsca biletu lub innego dokumentu upoważniającego do uczestnictwa w meczu piłki nożnej.
3.  Po przekształceniu miejsc siedzących w stojące w sektorach z miejscami stojącymi nie mogą znajdować się żadne elementy stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego ani takie, które mogą być wykorzystane do spowodowania takiego zagrożenia.
§  2. 
1.  Rzędy miejsc w sektorach z miejscami stojącymi wyposaża się w ciągi komunikacyjne (przejścia) po obu stronach.
2.  Rzędy w sektorach z miejscami stojącymi, w których znajduje się nie więcej niż 14 miejsc, można wyposażyć w jeden ciąg komunikacyjny (przejście) po jednej stronie.
§  3. 
1.  W celu ograniczenia możliwości niekontrolowanego przemieszczania się uczestników meczu piłki nożnej między rzędami miejsc w sektorach z miejscami stojącymi montuje się bariery bezpieczeństwa równolegle do rzędów miejsc.
2.  Wysokość, szerokość i wytrzymałość barier bezpieczeństwa mają zapewniać skuteczną ochronę przed niekontrolowanym przemieszczaniem się osób.
3.  Konstrukcja oraz sposób montażu barier bezpieczeństwa mają uniemożliwiać ich demontaż, wyrwanie z podłoża lub oderwanie części przez osoby nieuprawnione w czasie trwania imprezy masowej.
4.  W celu zapewnienia płynnego przemieszczania się osób podczas zapełniania i opróżniania sektora bariery bezpieczeństwa montuje się w odstępach nie większych niż co trzy rzędy, przy czym szerokość tych barier i umiejscowienie przerw między nimi nie mogą umożliwiać przemieszczania się uczestników meczu w linii prostej między więcej niż trzema sąsiednimi rzędami sektora.
5.  Barier bezpieczeństwa nie montuje się przed pierwszym rzędem miejsc w sektorze, który znajduje się na poziomie płyty boiska lub z którego w przypadku prowadzenia ewakuacji jest możliwy dostęp do płyty boiska.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).