Wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.17.82

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 14 stycznia 1998 r.
w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027) zarządza się, co następuje:
1.
Wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego składa się w dwóch egzemplarzach.
2.
Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinien podać dane dotyczące:
1)
wnioskodawcy,
2)
kraju/krajów eksportu,
3)
towaru,
4)
związku przyczynowego zachodzącego między nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny a powstałą poważną szkodą lub zagrożeniem wyrządzenia takiej szkody przemysłowi krajowemu.
Szczegółowe dane, o których mowa w § 1 ust. 2, zawiera załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

Szczegółowe dane, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny towarów

1.

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy ..............

1.2. Forma prawna wnioskodawcy ................................

1.3. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ..............

1.4. Numer identyfikacyjny REGON .............................

1.5. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej (wymienić rodzaje działalności i określić znaczenie poszczególnych rodzajów w ogólnej działalności) .............

1.6. Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy ......................

1.7. Adres do korespondencji ..............................

1.8. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu:

a) imię i nazwisko: ...................

b) stanowisko: .........................

c) tel.: ....................................

d) faks, teleks: ........................

1.9. Czy wnioskodawca w okresie ostatnich 12 miesięcy występował z wnioskiem o podjęcie innych działań (poza wszczęciem postępowania ochronnego), mających na celu ograniczenie przywozu towaru, o którym mowa we wniosku. Jeżeli tak, proszę podać szczegóły dotyczące podjętych działań: ...............................

1.10. Izba gospodarcza, związek itp., którego członkiem jest wnioskodawca (adres) ......................

2.

DANE DOTYCZĄCE TOWARU, WOBEC KTÓREGO WNIOSKOWANE JEST POSTĘPOWANIE OCHRONNE

2.1. Nazwa towaru przywożonego na polski obszar celny:

a) handlowa: ........................

b) zwyczajowa: ....................

2.2. Kod/y PCN towaru (zgodny/e z obowiązującą taryfą celną) oraz kod/y z lat poprzednich, jeżeli był/y zmienione (trzy ostatnie lata):

2.3. Słowna nazwa kodu PCN towaru przywożonego na polski obszar celny, wobec którego wnioskowane jest postępowanie ochronne (według taryfy celnej) oraz słowne nazwy kodów z lat poprzednich, jeżeli był/y zmieniony/e: .......................

2.4. Jednostka miary, zgodna z obowiązującą taryfą celną: .....................

2.5. Kod towaru podobnego w nomenklaturze przemysłowej SWW lub wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): ........................

2.6. Opis szczegółowy towaru przywożonego na polski obszar celny, wobec którego wnioskowane jest wszczęcie postępowania ochronnego (z uwzględnieniem danych technicznych i sposobu dalszego wykorzystania produktu, cyklu produkcyjnego i surowców wykorzystywanych do produkcji, certyfikatów i świadectw jakości, jakie posiada produkt): ..............

2.7. Różnice i podobieństwa pomiędzy towarem przywożonym na polski obszar celny, wobec którego wnioskowane jest postępowanie ochronne, a towarem podobnym lub bezpośrednio konkurencyjnym, wytwarzanym przez przemysł krajowy:

PodobieństwaRóżnice
Dane

techniczne

Cechy

użytkowe

2.8. Uzasadnienie, dlaczego podane w powyższej tabeli różnice nie stanowią przeszkody w uznaniu towaru produkowanego w kraju za towar podobny lub bezpośrednio konkurencyjny wobec towaru przywożonego na polski obszar celny: .............

3.

SPRZEDAŻ TOWARU PODOBNEGO LUB BEZPOŚREDNIO KONKURENCYJNEGO PRODUKCJI KRAJOWEJ

3.1. Czy popyt na towar jest stały w ciągu roku,

- jeśli ulega zmianom, przedstawić strukturę zapotrzebowania i ewentualnie zmodyfikować wszystkie zestawienia (obok danych rocznych - informacje sezonowe).

3.2. Informacje dotyczące sprzedaży towaru (dane o wielkości produkcji sprzedawanej bezpośrednio przez producenta, nazwy i adresy dystrybutorów, dane o sposobach pakowania lub wymogach dotyczących warunków sprzedaży itp.) ..........

3.3. Ceny sprzedaży towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego stosowane przez producentów krajowych:

a) wykaz cen stosowanych przez producenta (dla roku t-2***, t-1** i dostępnej części roku t*):

Nazwa przedsiębiorcyWielkość rocznej sprzedażyCenaWielkość partii sprzedanej po tej cenieUdział tej partii w rocznej sprzedaży (ilość) %
ilośćwartość
Razem

b) średnie ceny:

Nazwa przedsiębiorcyStosowana cenaRok

t-2***

Rok

t-1**

Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t*
1.np. zbytu
np. hurtowa
2.

*t Rok bieżący.

**t-1 Rok poprzedzający rok bieżący t.

***t-2 Rok poprzedzający rok t-1.

Podać wysokość podatku i zaznaczyć, czy podane ceny uwzględniają ten podatek. Do wniosku dołączyć kopie ofert, katalogów z cenami, faktur, wyników badania rynku itp.

4.

PRZEMYSŁ KRAJOWY

4.1. Nazwy producentów reprezentowanych w postępowaniu, ich adresy, numery telefonów oraz opis rodzajów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (w szczególności asortyment produkcji i znaczenie poszczególnych rodzajów działalności dla zakładu, np. % udział w obrotach, zysku):
Nazwa przedsiębiorcyAdresNr tel., faksProwadzona działalność
1.
2.
3.

4.2. Wartość ogólnej produkcji wytworzonej przez producentów reprezentowanych w postępowaniu [wartość produkcji powinna być podawana z zastosowaniem tego samego rzędu wielkości, jak w przypadku towaru, wobec którego wnioskowane jest wszczęcie postępowania ochronnego (np. w tysiącach lub milionach); jeśli rok finansowy producenta nie jest rokiem kalendarzowym, należy odpowiednio zmienić]:

Wartość w .... zł
Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do ..... roku t-1Od 1 stycznia do ..... roku t
1.
2.
3.
Razem

4.3. Ilość i wartość produkcji towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego, wytworzonej przez producentów reprezentowanych w postępowaniu (wartość produkcji powinna być podawana z zastosowaniem tego samego rzędu wielkości, jak w przypadku towaru, wobec którego wnioskowane jest wszczęcie postępowania ochronnego, wielkość produkcji zaś powinna być podawana w tych samych jednostkach fizycznych; jeśli rok finansowy producenta nie jest rokiem kalendarzowym, należy odpowiednio zmienić):

Jednostka ilości w ..... wartość w ..... zł
Nazwa przedsiębiorcyRok t-2Rok t-1od 1 stycznia do .... roku t-1od 1 stycznia do ..... roku t
1.Ilość
Wartość
2.Ilość
Wartość
3.Ilość
Wartość
RazemIlość
Wartość

4.4. Przedsiębiorcy produkujący towar podobny lub bezpośrednio konkurencyjny, którzy nie są reprezentowani w postępowaniu (określić wielkość produkcji towaru podobnego):

Nazwa przedsiębiorcyAdresTel., faksJednostka ilości w ..... wartość w ..... zł
Rok t-2Rok t-1od 1 stycznia do ......

roku t-1

od 1 stycznia do .....

roku t

1.
2.
3.

4.5. Produkcja krajowa i sprzedaż krajowa ogółem towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego:

Jednostka ilości w ..... wartość w ..... zł
Rok t-2Rok t-1od 1 stycznia do .... roku t-1od 1 stycznia do ..... roku t
ProdukcjaIlość
Wartość
SprzedażIlość
Wartość

5.

KRAJ EKSPORTU I KRAJ WYSYŁKI TOWARU

5.1. Ilość i wartość ogólnego eksportu na polski obszar celny towaru, w stosunku do którego wnioskowane jest postępowanie ochronne:
Jednostka ilości w ..... wartość w ..... zł
Nazwa przedsiębiorcyRok t-2Rok t-1od 1 stycznia do .... roku t-1od 1 stycznia do ..... roku t
1.Ilość
Wartość
2.Ilość
Wartość
3.Ilość
Wartość
RazemIlość
Wartość

5.2. Dane dotyczące przywozu na polski obszar celny towaru, wobec którego wnioskowane jest postępowanie ochronne:

KrajJednostka ilości w ..... wartość w ...
Rok t-2Rok t-1od 1 stycznia do .... roku t-1od 1 stycznia do ..... roku t
1.Ilość
Wartość
2.Ilość
Wartość
3.Ilość
Wartość

6.

DANE DOTYCZĄCE IMPORTERÓW

6.1. Polski importer, jego nazwa, adres, nr telefonu, faks oraz ilość i wielkość importu towaru, wobec którego wnioskowane jest wszczęcie postępowania:
KrajNazwa importeraAdres importeraJednostka ilości w ... wartość w .....
Rok t-2Rok t-1od 1 stycznia do .... roku t-1od 1 stycznia do .... roku t
1.Ilość
Wartość
2.Ilość
Wartość
3.Ilość
Wartość

6.2. Opis powiązań handlowych wnioskodawcy lub osób przez niego reprezentowanych (forma współpracy, umowy, rodzaje kontraktów itp.) z importerem wymienionym w pkt 6.1. ...............

6.3. Nazwy organów celnych, w których dokonano procedury dopuszczenia do obrotu towaru przywożonego na polski obszar celny .................

7.

CENA TOWARU PRZYWOŻONEGO NA POLSKI OBSZAR CELNY, WOBEC KTÓREGO WNIOSKOWANE JEST POSTĘPOWANIE ORAZ JEJ WPŁYW NA CENĘ TOWARU PODOBNEGO LUB BEZPOŚREDNIO KONKURENCYJNEGO

7.1. Średnie ceny sprzedaży towaru podobnego lub konkurencyjnego (z zastosowaniem cen podanych w pkt 3.3. b), oraz cen stosowanych przez podmioty nie związane z reprezentowanymi w postępowaniu producentami lub ceny stosowane wobec towarów produkowanych przez podmioty nie reprezentowane w postępowaniu):
Od 1 stycznia do ......
Nazwa przedsiębiorcyStosowana cenaRok t-2Rok t-1roku t-1roku t
1.zbytu
hurtowa
2.

7.2. Średnie krajowe ceny sprzedaży towaru przywożonego na polski obszar celny, wobec którego wnioskowane jest postępowanie ochronne (z zaznaczeniem nazwy przedsiębiorstwa i stosowanych cen):

Od 1 stycznia do ......
Nazwa przedsiębiorcyStosowana cenaRok t-2Rok t-1roku t-1roku t
zbytu
hurtowa
detaliczna
zbytu
hurtowa
detaliczna

Objaśnienia:

Przedstawić opis wpływu cen towaru przywożonego na polski obszar celny na ceny towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego.

Wielkości średnie cen należy podać w cenach średnich ważonych.

W przypadku gdy sprzedaż towaru podlega sezonowym wahaniom, należy podać ceny stosowane w mniejszych przedziałach czasowych (w każdym miesiącu).

Jeżeli towar, wobec którego wnioskowane jest wszczęcie postępowania, jest sprzedawany w różniących się ceną wersjach, modelach itp., analizy należy przygotować odrębnie dla każdego rodzaju towaru.

Podać wysokość podatku i zaznaczyć, czy podane ceny uwzględniają ten podatek. Do wniosku dołączyć kopie ofert, katalogów z cenami, faktur ogłoszeń prasowych, wyników badań rynku itp.

Wpływ cen towaru przywożonego na polski obszar celny na ceny towaru podobnego (opis i ewentualnie wykresy). Podać też informacje o poziomie cen, jakie były stosowane w okresie poprzedzającym pojawienie się nadmiernego importu. .............................

8.

POWAŻNA SZKODA WYRZĄDZONA PRZEMYSŁOWI KRAJOWEMU

8.1. Przywóz towarów na polski obszar celny, wobec których wnioskowane jest wszczęcie postępowania ochronnego:
JednostkaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .........

roku t-1

Od 1 stycznia do ........

roku t

Ilośćjednostka fizyczna

w .......

Wartośćrząd wielkości

w ......

8.2. Dane dotyczące produkcji, zdolności produkcyjnych, sprzedaży i zapasów towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego produkowanego przez przemysł krajowy (przedsiębiorcy, w imieniu których składany jest wniosek):

a) ilość:

Nazwa przedsię-

biorstwa

Rok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do ...
roku t-1roku t
ilość w ....... (określić jednostkę)
Wielkość produkcji1.
2.
3.
Razem
Potencjalna wielkość produkcji1.
2.
3.
Razem
Wielkość sprzedażykrajowej1.
2.
3.
Razem
Wielkość sprzedażyeksportowej1.
2.
3.
Razem
Sprzedaż łącznie
Stan zapasówz roku poprzedniego1.
2.
3.
Razem
Stan zapasówwytworzonych w roku bieżącym1.
2.
3.
Razem
Zapasy łącznie

b) wartość:

Nazwa przedsię-

biorstwa

Rok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do ...
roku t-1roku t
rząd wielkości w ....... (określić jednostkę)
Wielkość produkcji1.
2.
3.
Razem
Wielkość sprzedażykrajowej1.
2.
3.
Razem
Wielkość sprzedażyeksportowej1.
2.
3.
Razem
Sprzedaż łącznie
Stan zapasów*z roku poprzedniego1.
2.
3.
Razem
Stan zapasów*wytworzonych w roku bieżącym1.
2.
3.
Razem
Zapasy łącznie

* Określić metodę obliczania wartości zapasów.

8.3. Sposoby dystrybucji: procentowy udział poszczególnych rodzajów sprzedaży, nazwy podmiotów pośredniczących w sprzedaży: ..............

8.4. Jednostkowe koszty wytworzenia towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego w układzie rodzajowym: ...............

8.5. Wielkość stopy zysku.

a) stopa zysku netto ogólnej produkcji wnioskodawców:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

b) stopa zysku netto w produkcji towaru podobnego lub bezpośredniego konkurencyjnego:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

8.6. Przepływy pieniężne i stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału:

Sporządzony za okresRok t-2Rok t-1Rok t
A. Środki pieniężne netto z działalności

operacyjnej

B. Środki pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

C. Środki pieniężne netto z działalności

finansowej

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto

(A+B+C)

F. Środki pieniężne na początek okresu

sprawozdawczego

F. Środki pieniężne na koniec okresu

sprawozdawczego (D+E)

G. Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału

= zysk/kapitał własny

8.7. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które składają wniosek:

a) ogólne zatrudnienie:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

b) zatrudnienie bezpośrednio związane z produkcją podobnego towaru lub bezpośrednio konkurencyjnego:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

c) wydajność na jednego pracownika:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

8.8. Średnie płace w przedsiębiorstwach składających wniosek:

a) średnie wynagrodzenie przypadające na 1 zatrudnionego:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

b) średnie wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z produkcją towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego:

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

c) stosunek średniej płacy w przemyśle krajowym produkującym towar podobny lub bezpośrednio konkurencyjny (tab. 8.8a) do średniej płacy w pięciu podstawowych działach gospodarki narodowej (w procentach):

Nazwa przedsiębiorstwaRok t-2Rok t-1Od 1 stycznia do .....
roku t-1roku t
1.
2.
3.
Średnio

9.

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

Uzasadnienie związku przyczynowego zachodzącego między poważną szkodą lub groźbą powstania poważnej szkody dla przemysłu krajowego a nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny na podstawie analizy danych ujętych we wniosku.
1 Załącznik zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.98.80.523).