Wymogi, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaje tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.57.295

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

Na podstawie art. 31a ust. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwy do przeprowadzania kontroli wymogów wskazanych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.) w:
1)
pkt A ust. 6-8;
2)
pkt B:
a)
ust. 10,
b)
ust. 11, w zakresie:

art. 14 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 178/2002", z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego,

art. 15 rozporządzenia nr 178/2002,

art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002,

art. 18 i 19 rozporządzenia nr 178/2002, z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego,

art. 20 rozporządzenia nr 178/2002,

c)
ust. 12-15;
3)
pkt C.
2.
Kontrola wymogu wskazanego w przepisie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie, jest przeprowadzana w zakresie, w jakim wymóg ten został wdrożony:
1)
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającego dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 11, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1);
2)
art. 4 ust. 1 oraz załącznikiem I częścią A sekcją II pkt 4 lit. g, h, j oraz pkt 6, a także sekcją III pkt 8 lit. a, b, d i e do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego;
3)
art. 3 ust. 1 oraz załącznikiem III sekcją IX rozdziałem 1 częścią I pkt 1 lit. b-e, pkt 2-5 oraz częścią II pkt A i B ppkt 1 lit. a i d, ppkt 2 i ppkt 4, a także sekcją X rozdziałem 1 pkt 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14);
4)
art. 5 ust. 1 oraz załącznikiem I częścią A sekcją I pkt 4 lit. e i g, sekcją II pkt 2 lit. a, b i e, art. 5 ust. 5 oraz załącznikiem III pkt 1 i 2, a także art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1);
5)
art. 18 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego.
Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwy do przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1:
1)
pkt 1, w ramach kontroli na miejscu;
2)
pkt 2, w ramach kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu;
3)
pkt 3, w ramach kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.