Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1469 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 38j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej "ustawą";
2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania;
3) standard techniczny przygotowania i zapisu danych w systemie wyliczania, format i tryb ich przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
5) tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.
§  2.
1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Kwoty wykazywane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wyrażane są w złotych.
§  3.
1. Dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być zapisywane w postaci pliku XML w wersji 1.0 zgodnej z rekomendacją W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml/). Kodowanie pliku powinno być dokonane w standardzie UTF-8.
2. Struktura i zawartość pliku XML powinna być zgodna ze schematem XSD (rekomendacja W3C: XML Schema 1.1 http://www.w3.org/XML/Schema), który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni podmiotowi objętemu obowiązkowym systemem gwarantowania, zwanemu dalej "podmiotem", w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.
3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktualizację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.
§  4.
1. Pliki XML zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych.
3. W celu przekazywania dokumentów elektronicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni w sieci Internet aplikację, zwaną dalej "portalem internetowym", umożliwiającą przesyłanie plików kanałem wykorzystującym protokół SSL.
4. Podmiot zgłasza do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, wyposażonych w kwalifikowane certyfikaty, oraz osób obsługujących komunikację z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, wyposażonych w certyfikaty do uwierzytelnienia użytkownika w systemach teleinformatycznych.
5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, powinny zostać skompresowane do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz zaszyfrowane udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
§  5.
1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w art. 38h ust. 1 ustawy.
2. Przekazywanie danych następuje za pośrednictwem portalu internetowego, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a podmiotem.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.
§  6.
1. Weryfikacja danych przekazywanych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach kontroli, o której mowa w art. 38h ust. 1 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbędnych do identyfikacji deponentów i należnych im kwot środków gwarantowanych.
3. Podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych.
4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o wynikach z przeprowadzonej weryfikacji danych.
§  7. Weryfikacja danych w ramach kontroli, o której mowa w art. 38g ust. 3 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności:
1) danych zawartych w systemie wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu podmiotu;
2) stosowania przez podmiot definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie.
§  8.
1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny weryfikacji, o której mowa w § 7, sporządzany jest protokół.
2. Protokół powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w terminie 7 dni od daty przedstawienia go do podpisu.
§  9. Podmiot w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 4, albo od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA

1. System wyliczania powinien być niezależnym logicznie modułem lub niezależną aplikacją realizującą wyłącznie funkcje określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
2. System powinien zawierać pełną dokumentację opisującą aktualne:

a) wymagania techniczne dla systemu,

b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu,

c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich,

d) źródła danych wejściowych,

e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania,

f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych,

g) instrukcję użytkownika systemu,

h) zasady (instrukcję) administrowania systemem,

i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożeniowych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowników,

j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania,

k) zasady tworzenia kopii zapasowych.

3. Zasilenie danymi systemu wyliczania powinno następować poprzez interfejs automatyczny.
4. Jeżeli dane zasilające system wyliczania podlegają przetwarzaniu w odniesieniu do danych źródłowych przed zasileniem systemu wyliczania, system powinien zawierać dokumentację opisującą te operacje w zakresie określonym w pkt 2 lit. c-e.
5. System wyliczania jest zaliczany do aplikacji krytycznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA

NazwaOpisTypWymagane1) 2)
PakietLista deponentów
Klienci
KlientZagregowany Profil Klienta (ZPK)
ZPKIDUnikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bankxs:stringtak
TypKlientaParametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta"xs:stringtak
MiejscowośćMiejscowość oddziału banku właściwego dla klientaxs:stringtak
OddzialBankuNazwa oddziału banku właściwego dla klientaxs:stringtak
StatusKlientaParametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta"xs:stringtak
StrukturaPodmiotowaParametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaPodmiotowa"xs:stringtak
RezydentRezydent=1; nierezydent=0xs:booleantak
Detaletak
AdresZameldowaniaAdres zameldowania klienta lub adres siedziby klientatak
UlicaNrNazwa ulicy, nr domu, nr mieszkaniaxs:stringtak
MiastoNazwa miejscowościxs:stringtak
KodKod pocztowyxs:stringtak dla Rezydent=1
KrajKrajxs:stringtak dla Rezydent=0
AdresKontaktowyDane dotyczące adresu kontaktowego klientaxs:stringnie
UlicaNrNazwa ulicy, nr domu, nr mieszkaniaxs:stringnie
MiastoNazwa miejscowościxs:stringnie
KodKod pocztowyxs:stringtak dla Rezydent=1
KrajKrajxs:stringtak dla Rezydent=0
EmailAdres poczty elektronicznejxs:stringnie
Telefony
TelefonNumer telefonuxs:stringnie
...
DaneOsoboweDane osobowe klientatak
PESELNr PESELxs:stringtak dla

TypKlienta=OF i Rezydent=1

NazwiskoNazwisko lub nazwa klientaxs:stringtak
ImiePierwsze imięxs:stringtak dla

TypKlienta=OF

Imie2Drugie imięxs:stringnie
MiejsceUrodzeniaMiejsce urodzeniaxs:stringnie
DataUrodzeniaData urodzeniaxs:datetak dla
TypKlienta=OF
NazwiskoRodoweNazwisko rodowexs:stringnie
ImieOjcaImię ojcaxs:stringnie
ImieMatkiImię matkixs:stringnie
KRSNumer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP w organizacji należy przyjąć oznaczenie "0000000000"xs:stringnie
REGONNumer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie "000000000"xs:stringtak dla

(TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1

DokumentyDane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klientaxs:stringtak dla

TypKlienta=OF

Dokumentxs:stringtak dla

TypKlienta=OF

TypDokumentuParametr przyjmuje wartości ze słownika "TypDokumentu"xs:stringtak dla

TypKlienta=OF

NumerSeria i numer dokumentuxs:stringtak dla

TypKlienta=OF i TypDokumentu≠ OM

...xs:string
UwagiDodatkowe informacje dotyczące klientaxs:stringnie
WierzytelnościDane dotyczące wierzytelności klientatak
Wierzytelnośćtak
NumerRachunkuNumer rachunkuxs:stringtak
KwotaKwota wierzytelnościsrg:moneytak
Kwota DyspozycjiKwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowesrg:moneytak
WyplataIKESpełnienie przesłanki art. 34 ust. 1 lub art. 34a ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Tak=1; nie=0xs:booleantak
OdsetkiOdsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
UwagiDodatkowe informacje dotyczące wierzytelnościxs:stringnie
ZablokowanieSrodkowZablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Tak=1; nie=0xs:booleantak
KwotaPrzepadlaWysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 26s ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
KwotaUdzialuCzęść kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnymsrg:moneytak
StatusWierzytelnościParametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusWierzytelności"xs:stringtak
StrukturaProduktowaParametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa"xs:stringtak
KwotyGwarancjitak
KwotaGwarantowanaKwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w tym:srg:moneytak
KwotaIKEKwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
KwotaPOWKwota środków gwarantowanych z tytułu rachunków powierniczych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
KwotaZajeciaKwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnegosrg:moneytak
KsięgaGlownatak
Agregatytak
AgregatZagregowana pozycja z księgi głównejtak
NazwaAgregatuParametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej"xs:stringtak
WartoscAgregatuWartość agregatusrg:moneytak
...
LiczbaKlientowLiczba klientów banku w pakiecie ZPKxs:inttak
SumaWierzytelnosciSuma kwot wierzytelności w pakiecie ZPKsrg:moneytak
SumaOdsetekOdWierzytelnosciSuma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPKsrg:moneytak
SumaGwarancjiSuma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPKsrg:moneytak
KursEuroKurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnegosrg:kursEuro

T

tak
DataKursuData kursu euro użytego do obliczenia limitu gwarancyjnegoxs:datetak
BankIdentIdentyfikator banku (3 lub 4 cyfry)xs:inttak
DataData, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPKxs:datetak
______

1) Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada.

2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymagalnych, ich pole pozostaje niewypełnione.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).