§ 8. - Wymierzanie kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczanie do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1967 r.
§  8.
1.
Dyrektor okręgowego urzędu wydaje orzeczenie na podstawie wyników przeprowadzonej rozprawy i po rozpoznaniu wyjaśnień i wniosków obwinionego.
2.
Orzeczenie ogłasza dyrektor okręgowego urzędu po zamknięciu rozprawy. W razie zawiłości sprawy można odroczyć wydanie orzeczenia najwyżej na 7 dni.