§ 2. - Wymierzanie kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczanie do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1967 r.
§  2.
1.
Dyrektor okręgowego urzędu jakości i miar, zwany dalej "dyrektorem okręgowego urzędu", w razie otrzymania wiadomości o popełnieniu czynu określonego w art. 1a § 1 dekretu, podejmuje w razie potrzeby czynności w celu wyjaśnienia lub sprawdzenia okoliczności czynu. Dyrektor okręgowego urzędu może powierzyć przeprowadzenie tych czynności naczelnikowi obwodowego urzędu jakości i miar.
2.
Czynności określone w ust. 1 przeprowadza dyrektor okręgowego urzędu, właściwego dla miejsca popełnienia czynu.