§ 18. - Wymierzanie kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczanie do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1967 r.
§  18.
1.
W zakresie nie unormowanym w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W szczególności stosuje się przepisy tego kodeksu dotyczące przesłuchiwania świadków, zbierania dowodów, przeprowadzenia rozprawy oraz wnoszenia i rozpatrywania odwołań.
2.
Do wykonania orzeczeń wydanych w trybie niniejszego rozporządzenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy o wykonaniu orzeczeń kolegiów w postępowaniu karno-administracyjnym.