Wymierzanie kary grzywny przez czynne za granicą polskie sądy wojskowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.2.4

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1943 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 marca 1943 r.
o wymierzaniu kary grzywny przez czynne za granicą polskie sądy wojskowe.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

Grzywny wymierzane przez polskie sądy wojskowe czynne w Zjednoczonym Królestwie płatne są w walucie angielskiej. Wartość jednego złotego w tych wypadkach przyjmuje się za równą dziesięciu pensom.

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu może w drodze rozporządzenia zarządzić płacenie grzywien wymierzonych przez polskie sądy wojskowe czynne poza granicami Zjednoczonego Królestwa, w walutach innych niż angielska, określając jednocześnie wartość złotego w stosunku do innych walut.

Grzywny wymierzone przed wejściem w życie dekretu niniejszego przez polskie sądy wojskowe czynne za granicą, płatne są w walucie angielskiej lub innej z zastosowaniem przepisów art. 1 i 2.

Dekret niniejszy obowiązuje na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną i traci moc obowiązującą w terminie określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.