Wymiary cegły, używanej przy budowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.65.577

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 15 lipca 1927 r.
w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie.

Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Wyrób cegły palonej, przeznaczonej do wykonywania budynków, jest dozwolony tylko w wymiarach następujących: 27 centymetrów długości, 13 centymetrów szerokości i 6 centymetrów grubości (Norma B. 302 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Wyrób cegły palonej, przeznaczonej do specjalnych celów oraz do eksportu, o wymiarach odmiennych, niż oznaczone w ustępie poprzednim, jest dopuszczalny za specjalnem pozwoleniem Ministra Robót Publicznych.

Cegła palona, używana do wykonywania budynków, winna odpowiadać wymiarom, oznaczonym w ustępie pierwszym artykułu poprzedniego.

Winni wyrobu cegły palonej wbrew art. 1 ust. 1, lub bez specjalnego zezwolenia Ministra Robót Publicznych w myśl art. 1 ust. 2, ulegną karze do 1.500 złotych lub aresztu do miesiąca.

Winni użycia cegły wbrew art. 2 ulegną karze grzywny do 300 złotych lub aresztu do tygodnia.

Władza wymierzająca karę oznaczy w orzeczeniu, na wypadek nieściągalności grzywny, karę zastępczego aresztu na czas, nie przekraczający w wypadkach, przewidzianych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu-jednego miesiąca, w wypadkach zaś przewidzianych w ustępie drugim niniejszego artykułu-jednego tygodnia.

Do wymierzania kar, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem, powołane są władze administracyjne I instancji.

Ukarany orzeczeniem władzy administracyjnej może w ciągu 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy właściwemu sądowi powiatowemu (pokoju), który zastosuje przepisy postępowania, obowiązujące w pierwszej instancji sądowej.

Wyrok sądu okręgowego, wydany w II instancji, jest prawomocny.

Na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego stosuje się przepisy o wydawaniu policyjnych mandatów karnych.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrom Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r., o ile dotyczy wyrobu cegły, zaś z dniem 1 stycznia 1930 r., o ile dotyczy używania cegły przy wykonywaniu budynków.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą dotychczas obowiązujące w poszczególnych dzielnicach Państwa przepisy o wymiarach cegły.