Wymiar i pobór podatku od posiadania psów na obszarze miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 stycznia 1975 r.
w sprawie wymiaru i poboru podatku od posiadania psów na obszarze miast.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Zleca się wymiar i pobór w drodze inkasa podatku od posiadania psów od osób posiadających psy na obszarze miast i nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku jednostkom organizacyjnym prowadzącym rejestrację psów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast (Dz. U. Nr 31, poz. 186), zwanym dalej "jednostkami".
2.
Jednostki pobierają podatek od posiadania psów w wysokości przewidzianej w uchwale właściwej rady narodowej.
3.
Jednostki obowiązane są do prowadzenia ewidencji podatników podatku od posiadania psów; ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko posiadacza psa, miejsce zamieszkania posiadacza, liczbę posiadanych psów i ich numery rejestracyjne, datę wejścia w posiadanie psa i utratę posiadania (padnięcia psa lub inny sposób jego utraty), kwotę podatku przypadającą od każdego psa oraz daty i kwoty dokonanych wpłat podatku i odrębnie dodatku za zwłokę.
4.
Jednostce przysługuje wynagrodzenie za pobór podatku od posiadania psów w wysokości 10% pobranych kwot.
5.
Pobrane kwoty podatku oraz dodatku za zwłokę jednostki wpłacają na rachunek budżetowy urzędu właściwego terenowego organu administracji państwowej, po potrąceniu przysługującego im wynagrodzenia za pobór podatku, w terminach przewidzianych dla przekazywania opłaty sanitarno-weterynaryjnej.
6.
W razie niezapłacenia podatku w terminie jednostka wystawia upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu zapłaty określonego w upomnieniu, wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do realizacji urzędowi terenowego organu administracji państwowej właściwego w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Urząd ten przekazuje jednostce ściągnięte kwoty w celu zaksięgowania w ewidencji podatników i dokonania czynności określonych w ust. 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.