§ 2. - Wymiar i pobór opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.80.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1928 r.
§  2.
Za przepisanie w operacie katastralnym gruntu lub budynku przypada do uiszczenia należytość, której wysokość zależną, jest przy gruntach od wysokości czystego dochodu katastralnego, a przy budynkach od wysokości wartości użytkowej, a mianowicie:
a)
przy gruntach o czystym dochodzie katastralnym niniejszym niż:
20 talarówzł.1.00
ponad20do40talarów"2.00
"40"60""3.00
"60"80""4.00
"80"100""5.00
"100"200""8.00
"200"300""12.00
"300"400""16.00
"400"500""20.00
"500 za każde 100 talarów więcej o złotych3.00
b)
przy budynkach o wartości użytkowej mniejszej niż:
100mk.złotychzł.1.00
ponad100do200mk.złotych"2.00
"200"300"""3.00
"300"400"""4.00
"400"500"""5.00
ponad 500 za każde 500 mk. złotych więcej"3.00

Należytość wymierza się od każdego poszczególnego aktu, na mocy którego własność nieruchomości przechodzi od jednego właściciela do drugiego, przyjmując przytem sumę czystego dochodu wszystkich gruntów względnie sumę wartości użytkowych wszystkich budynków, które mają być przepisane każdemu poszczególnemu nabywcy, o ile się je wpisuje na tej samej karcie księgi wieczystej.

Jeżeli zajdzie wypadek przepisania w operacie katastralnym nieruchomości na kilku nabywców, a nieruchomości każdemu poszczególnemu nabywcy przypadające mają otrzymać nową kartę w księdze wieczystej, wówczas należytość opłaca każdy nowonabywca zosobna.

Jeżeli pewna nieruchomość zostanie w operacie katastralnym przepisana na nowonabywców w niewydzielonych częściach, natenczas rozdziela się wymierzoną należytość na wszystkich nowonabywców w stosunku odpowiadającym wysokości udziałów.

Przy fizycznym podziale nieruchomości pomiędzy współposiadaczy, opłacają należytość wszyscy nowi właściciele, jeżeli nawet nie zachodzi w rzeczywistości zmiana w posiadaniu. O ile wydziela się tylko część dla jednego współposiadacza, natenczas opłaca on tę należytość tylko z wydzielonej sobie części.