§ 3. - Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1495

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2014 r.
§  3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:
1)
art. 27a ust. 4 ustawy - w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego;
2)
art. 27a ust. 5 ustawy - w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji od Ministra Sprawiedliwości.