§ 2. - Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1495

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2014 r.
§  2.
Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego aktualne informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:
1)
art. 27a ust. 4 ustawy - w terminie do dnia 8 grudnia roku podatkowego;
2)
art. 27a ust. 5 ustawy - w terminie do 8. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.