§ 1. - Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1495

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2014 r.
§  1.
Rozporządzenie określa tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w związku z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą".