Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23-go kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.353

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 kwietnia 1927 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23-go kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 21-go traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23-go kwietnia 1926 r., ratyfikowanego zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 22, poz. 166), wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego traktatu nastąpiła w Warszawie w dniu 4-ym kwietnia 1927 r. i że traktat ten wchodzi w życie trzydziestego dnia po dacie tej wymiany.