Wymiana akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.82.650

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 popada 1930 r.
w sprawie wymiany akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:

Prawo do wymiany akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego nominalnej wartości rb. 250 na akcje, opiewające na złote, przysługuje w następującej kolejności:

1) a) posiadaczem efektywnych akcyj rublowych, którzy zgłosili w Wileńskim Banku Ziemskim akcje rublowe do wymijamy do dnia 14 maja 1928 r.;

b) osobom, które zgłosiły w Wileńskim Banku Ziemskim do dnia 14 maja 1928 r. dowody o unieważnieniu akcyj Wileńskiego Banku Ziemskiego w trybie, przewidzianym ustawą z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 406), bądź w trybie, przewidzianym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 654);

c) osobom, które zgłosiły w Wileńskim Banku Ziemskim lub w Ministerstwie Skarbu do dnia 14 maja 1928 r. dowody o wszczętem postępowaniu celem unieważnienia akcyj Wileńskiego Banku Ziemskiego w trybie, przewidzianym w przepisach, powołanych w niniejszym artykule punkt b), przyczem ulegające wykonaniu decyzje o unieważnieniu rzeczonych akcyj winny być zgłoszone w Wileńskim Banku Ziemskim nie później, niż 14 maja 1937 r.;

2) posiadaczom wiarogodnych pisemnych dowodów, a mianowicie pokwitowań i pism, pochodzących od instytucyj państwowych, komunalnych i kredytowych oraz dowodów z ksiąg handlowych, stwierdzających posiadanie akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego, których numery nie zostały w tych dowodach wyszczególnione, o ile zgłoszenia wpłynęły do Wileńskiego Banku Ziemskiego lub do Ministerstwa Skarbu w terminie do dnia 14 maja 1928 r. i dowody te stwierdzają, że utracone akcje należały do obecnych właścicieli przed dniem 7 listopada 1917 r.

Posiadacze dowodów, wymienionych w ust. 1 pkt. 2, winni złożyć oświadczenia własne, że utracone akcje nie były przez nich zbyte lub darowane.

Na zabezpieczenie wymiany na akcje złotowe dowodów, wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt. 1 c), odpowiednia ilość akcyj złotowych zostanie zatrzymana w depozycie Wileńskiego Banku Ziemskiego.

Reszta akcyj złotowych, jaka pozostanie po wymianie zgłoszonych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 a) i b) oraz pkt. 2 akcyj rublowych i dowodów oraz po złożeniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 c) do depozytu odpowiedniej ilości akcyj złotowych (art. 2), zostanie sprzedana na giełdzie pieniężnej w Wilnie i w Warszawie w terminach, ustalonych przez Ministra Skarbu. Akcje złotowe, złożone do depozytu (art. 2), na które nie zostaną w czasie do dnia 14 maja 1937 r. przedstawione ulegające wykonaniu decyzje, zostaną sprzedane po tym terminie na giełdzie w Wilnie i w Warszawie, Sprzedaż wszystkich akcyj na giełdzie winna nastąpić do dnia 14 maja 1938 r. Suma, uzyskana z tych sprzedaży, pozostanie w depozycie Banku.

Właściciele niezgłoszonych do dnia 14 maja 1928 r., (art. 1):

a)
efektywnych akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego,
b)
dowodów o unieważnieniu akcyj Wileńskiego Banku Ziemskiego,
c) 1
wiarogodnych pisemnych dowodów, a mianowicie pokwitowań i pism, pochodzących od instytucyj państwowych, komunalnych i kredytowych, oraz dowodów z ksiąg handlowych, stwierdzających posiadanie akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego, których numery nie zostały w tych dowodach wyszczególnione, o ile dowody te stwierdzają, że utrącone akcje należały do obecnych właścicieli przed dniem 7 listopada 1917 r., mają prawo zgłoszenia swoich tytułów do Wileńskiego Banku Ziemskiego w okresie do dnia 14 maja 1938 r., przyczem właściciele dowodów, wymienionych w niniejszym artykule pkt. c) winni złożyć oświadczenie własne, że utracone akcje nie były przez nich zbyte lub darowane.

Właścicielom tytułów, zgłoszonych na podstawie niniejszego artykułu, przysługuje prawo do otrzymania w czasie od dnia 14 maja 1933 r. do dnia 14 maja 1940 r. z sumy, uzyskanej ze sprzedaży akcyj złotowych, uskutecznionej na podstawie przepisów art. 3 - kwot w wysokości, ustalonej na podstawie stosunku sumy, uzyskanej ze sprzedaży akcyj, do ilości zgłoszonych w okresie od 14 maja 1928 r. do 14 maja 1938 r. akcyj rublowych efektywnych i akcyj rublowych, wymienionych w tytułach, z tem jednak, że spłata ta nie może przekraczać zł 150 za każdą akcję 250-rublową. Suma, pozostała po uskutecznieniu tych spłat, zostanie po 14 maja 1940 r. przelana do kapitału zapasowego Wileńskiego Banku Ziemskiego.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. o wymianie akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego (Dz. U. R. P. Nr. 15, poz. 109).

1 Art. 4 lit. c) zmieniona przez obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.30.86.679).