§ 6. - Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.251.2514

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2007 r.
§  6.
Deklaracja zgodności zawiera:
1)
nazwę i adres wytwórcy;
2)
nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela, jeżeli dotyczy;
3)
dane identyfikujące wyrób;
4)
oświadczenie o zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia;
5)
powołanie zastosowanych norm zharmonizowanych lub specyfikacji;
6)
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności;
7)
imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej przez wytwórcę do wystawiania deklaracji;
8)
miejsce i datę wydania.