§ 4. - Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.251.2514

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2007 r.
§  4.
1.
Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanek zwierzęcych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
2.
Wytwórca wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanek zwierzęcych w celu oznakowania ich znakiem CE przeprowadza ocenę zgodności z zastosowaniem procedury określonej dla odpowiedniej klasy wyrobu, w połączeniu z procedurą określoną w ust. 1.