Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1102 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zezwala się na produkcję i wprowadzanie na rynek, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów mięsnych wędzonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami mięsnymi wędzonymi tradycyjnie", w których najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia dla:
1) benzo(a)pirenu wynosi nie więcej niż 5 µg/kg,
2) sumy WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) wynosi nie więcej niż 30 µg/kg

- zgodnie z odstępstwem wskazanym w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

§  2. 
1.  Odstępstwo określone w § 1 ma zastosowanie:
1) tylko do tych produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, które zostały zgłoszone przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia takiej działalności;
2) od dnia dokonania zgłoszenia.
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w formie pisemnej i zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3) nazwę lub nazwy produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, do których ma mieć zastosowanie odstępstwo określone w § 1.
3.  Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, w którym są produkowane produkty mięsne wędzone tradycyjnie, do których ma zastosowanie odstępstwo określone w § 1, informuje w formie pisemnej powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności o rezygnacji z korzystania z tego odstępstwa.
§  3. 
1.  Produkty mięsne wędzone tradycyjnie, do których ma zastosowanie odstępstwo określone w § 1, znakuje się znakiem weterynaryjnym kwadratowym zawierającym w:
1) górnej części - litery PL;
2) środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3) dolnej części - litery IW.
2.  Znakowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z przepisami załącznika II sekcji I ust. 1, 2, 5, 9-11, 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).