§ 2. - Wymagania warunkujące wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.219.2158

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2003 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.