Wymagania warunkujące wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.219.2158

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagań warunkujących wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych

Na podstawie art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych obowiązany jest spełniać następujące wymagania:
1)
posiadać certyfikat akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie sprawdzania czy określone rodzaje przyrządów pomiarowych spełniają wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach;
2)
zatrudniać personel z wykształceniem o kierunku właściwym z punktu widzenia budowy przyrządów pomiarowych będących przedmiotem legalizacji i co najmniej 3-letnią udokumentowaną praktyką zawodową w dziedzinie metrologii, przeszkolony w zakresie wykonywania czynności związanych z legalizacją ponowną przyrządów pomiarowych oraz dokumentowania i oceny wyników pomiarów, co powinno być potwierdzone zaświadczeniami wystawionymi przez Prezesa Głównego Urzędu Miar;
3)
zapewniać uczestnictwo personelu, o którym mowa w pkt 2, w szkoleniach w zakresie aktualnie obowiązujących wymagań metrologicznych nie rzadziej niż raz na trzy lata, a uzyskaną wiedzę potwierdzić zaświadczeniami o ukończeniu szkoleń wystawionymi przez Prezesa Głównego Urzędu Miar;
4)
stosować udokumentowane metody pomiarowe, instrukcje sprawdzania i wzorcowania oraz instrukcje obliczania niepewności;
5)
stosować niezbędne wyposażenie pomiarowe właściwe dla wykorzystywanych metod pomiarowych, przestrzegając zasady, że wyposażenie to musi zapewnić możliwość wyznaczania błędu wskazania legalizowanego przyrządu pomiarowego z niepewnością rozszerzoną na poziomie ufności 95 % mniejszą niż 1/3 największego błędu dopuszczalnego, co powinno być udokumentowane na podstawie instrukcji obliczania niepewności;
6)
wyposażenie, o którym mowa w pkt 5, może być stosowane wyłącznie do legalizacji ponownej;
7)
przeprowadzać wzorcowania wyposażenia stosowanego do legalizacji ponownej zgodnie z przyjętym harmonogramem;
8)
wydzielić i oznakować pomieszczenia, w których będą wykonywane czynności związane z legalizacją ponowną, oraz wykorzystywać te pomieszczenie wyłącznie do tych czynności;
9)
zapewnić warunki środowiskowe takie, aby było możliwe prawidłowe wykonanie czynności związanych z legalizacją ponowną przyrządów pomiarowych; spełnienie wymagań dotyczących warunków środowiskowych, mogących wpływać na wyniki pomiarów, powinny być udokumentowane;
10)
ograniczyć dostęp osób niepowołanych do pomieszczeń, o których mowa w pkt 8;
11)
zapewnić bezstronność i niezależność od wszelkich środowisk, grup lub osób bezpośrednio albo pośrednio zainteresowanych przyrządami pomiarowymi w zakresie wykonywania i dokumentowania czynności związanych z legalizacją ponowną oraz formułowaniem ocen wyników pomiarów, a w szczególności zachować niezależność od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych lub innych, które mogłyby wpłynąć na wynik legalizacji ponownej;
12)
zapewnić nadzór nad stemplami i naklejkami legalizacyjnymi taki, aby było możliwe jednoznaczne ustalenie sposobu ich ewidencjonowania, przechowywania i stosowania;
13)
zobowiązać się, w formie oświadczenia, do:
a)
dokumentowania wniosków o legalizację ponowną przyrządów pomiarowych w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej lub elektronicznej, podając dane jednoznacznie identyfikujące legalizowane przyrządy pomiarowe, daty ich legalizacji oraz zgłaszającego,
b)
przechowywania rejestru, o którym mowa w lit. a, oraz pełnej dokumentacji pomiarów co najmniej o jeden rok dłużej, niż wynosi okres ważności dowodu legalizacji ponownej,
c)
udostępniania - na każde żądanie Prezesa Głównego Urzędu Miar - dokumentów z zakresu działalności dotyczącej legalizacji ponownej,
d)
aktualizacji procedur i instrukcji w razie zmiany przepisów prawnych określających wymagania wobec przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, zmiany stosowanych metod lub zmiany wyposażenia technicznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2 Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.